Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

logotooПрез м. Декември 2023 г. Женско сдружение „Екатерина Каравелова“, гр. Силистра, което е външен доставчик на услугата „Кризисен център за пострадали от домашно насилие и трафик на хора“ с капацитет 10 места, получи финансиране в размер на 4700 лв. за хранителни продукти, предоставено от Фонд „Социална закрила“, по Договор за безвъзмездно финансиране № РД04-148/15.12.2023 г.Средствата са отпуснати по Целева програма „Закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуги“.

Едно от основните пера за издръжка на Кризисния център е за храна на настанените. Финансирането, предоставено чрез Фонд „Социална закрила“ дава възможност средствата от това перо да се пренасочат за подобряване на социалната инфраструктура в услугата, осигуряване на необходимите прегледи и медикаменти на нуждаещите се потребители, заплащане на високите сметки за консумативи – вода и отопление през зимните месеци и други възникнали нужди.  

Освен това полученото финансиране дава възможност потребителите на услугата да посрещнат Коледа и Нова година, личните си празници и други такива, свързани със специални обредни храни, с богата и разнообразна трапеза.

КоледаБъдни вечер

ПОКАНА

Управителният съвет на СНЦ ”Женско сдружение Екатерина Каравелова”- гр. Силистра, на основание чл.26, т.”в” от устава, свиква Общото събрание на сдружението, което ще се проведе на 29.03.2024г. от 14.00 часа, в гр.Силистра в офиса на организацията, находящ се на адрес: гр. Силистра, ул.”Н.Й.Вапцаров” № 51, ет. 2, при следният

ДНЕВЕН РЕД:

Т.1. Отчет за дейността на Управителния съвет;

Т.2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружението;

Т.3. Избор на нов управителен съвет

Т.4. Приемане и освобождаване на членове на Сдружението;

Т.5.Разни.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същият дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

        Председател на УС: Христина Георгиева

ОБЯВА

ЖС „Екатерина Каравелова” обявява конкурс за длъжностите

„Психолог” – 1 щат

„Социален работник” -1/2 щат

в Център за обществена подкрепа – гр.Силистра 

ACF II Call END EN1През януари 2024 г. приключва проект № ACF/817 - „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, изпълняван от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в партньорство с Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“, на 14.12.2023 г. Неговата цел бе насочена към изследване за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола във връзка с равенството по отношение на пола, а хората към които бе насочена инициативата са политици на национално и европейско ниво и университетски институции.

В рамките на неговото изпълнение бяха реализирани следните дейности:

-  Теоретично изследване на българското семейство, съдържащо данни и факти за насилието и взаимоотношенията в локален, национален, етнически и трансгенерационен план. Изследването е публикувано в монография и е достъпно на адрес в интернет www.ekaravelova.org (меню „библиотека“). Печатни копия на монографията са разпространени сред регионалните библиотеки в страната и висшите учебни заведения с хуманитарни специалности. На база изследването бе изготвена „Хронологична карта на българското семейство“. През есента на 2023 г. то да бе въведено като курс лекции в учебната програма по Етнопсихология във Великотърновски университет.

-  Количествено и качествено изследване на полово – ролевите стереотипи, нагласи към домашното насилие и взаимоотношения в семейството към настоящия момент в България. В 14 области от страната с характерни особености в социално-икономически аспект и фолклор се изследваха полово-ролевите стереотипи, нагласите към домашното насилие и взаимоотношенията в семейството по метода на фокус групите. В изследването бяха включени жители на малко, средно и голямо населено място, лица от различни възрастови групи и ученици от горен гимназиален курс. Паралелно бе проведено анкетно проучване (количествено изследване) във всички 28 области в страната, което изследва нагласите и дефицитите по отношение на домашното насилие. Извършен бе анализ на събраните количествени и качествени данни, който послужи за изработването на два броя наръчници – за професионалисти (образователни институции и помагащи професии) и за публични личности влияещи на политиката свързана с домашното насилие и насилието основано на пола. Трите документа (анализ и два броя наръчници) са публикувани за свободен достъп в интернет страницата на ЖС „Е.Каравелова (www.ekaravelova.org). Наръчниците са разпространени сред социалните служби в страната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, доставчици на социални услуги, политици и библиотеки.

-  Научно - практическа конференция на тема „Домашното насилие в българското семейство“– в рамките на коференцията бяхапредставени изследвания и добри практики за превенция и интервенция, насочени към справяне с проблема „домашно насилие“, чрез промени в образователната система, системата на социалните услуги, полиция и правосъдие. Представените доклади саотпечатани в сборник. Същият е публикуван за свободен достъп в интернет страницата www.ekaravelova.org и е разпространен сред регионалните библиотеки в страната.

-  Посещение в Европейския парламентосъществени бяха срещи с трима евродепутати от българската квота. В рамките на тези срещи екипа представи резултатите по проекта и направи предложения за промяна в образователната и социалната политика в Европейския съюз и България за предотвратяване на насилието основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. Изготвено и изпратено бе писмо до членовете на комисията по правата на жените и равенството между половете (FEMM)с информация за проекта и резултатите от проведените изследвания, както и конкретни предложения насочени към надграждане политиките и програмите на Европейско ниво.

-  Провеждане на среща в Българският парламентс представители на комисиите по правни въпроси, социална политика, образование и наука. В рамките на срещата бяха представени постигнатите резултати по проекта, изводите от направените изследвания и предложения за въвеждане на промени в социалната, образователната, здравната и правосъдната политики на страната.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Научна конференцияФГ Смолян

ACF II Call END EN1В изпълнение на проект № ACF/817 - „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, изпълняван от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в партньорство с Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“, на 14.12.2023 г. екипът и експертите по проекта посетиха Българският парламент, където проведоха среща с представители на комисиите по правни въпроси, социална политика, образование и наука.

Срещата стана реалност с посредничеството на г-н Ивелин Статев, народен представител от Силистренски избирателен район и личната ангажираност от страна на г-жа Ани Александрова – председател на комисията по правни въпроси към Народното събрание.

Участие в срещата взеха всички народни представители от Силистренско. От страна на неправителствения сектор се включиха г-жа Геновева Тишева - председател на Алианс за защита от насилие основано на пола и г-жа Златка Мачева – председател на фондация „Отворена врата“.

В рамките на срещата бяха представени постигнатите резултати по проекта, изводите от направените изследвания и предложения за въвеждане в социалната, образователната, здравната и правосъдната политики на страната, които включват:

  1. Социални и образователни политики, насочени към ранното детско развитие. Необходимо е да се има предвид, че „Насилието не УЧИ“. Привързаността при децата се формира до 3 – тата година. Ако те живеят с среда на насилие се изгражда несигурна привързаност, поради което е важно да се работи в насока ранни интервенции към родителите на деца и да се прилагат устойчиви политики за ранно детско развитие в образованието и социалните дейности.
  2. Училищно образование - наблягане на социо-емоционално обучение, семейно възпитание, резилианс, гражданско образование по темата.
  3. Публични политики – Етичен кодекс на публичните личности в изказвания и становища, които да не подчертават и “нормализират“ полово-ролевите стереотипи.
  4. Междуинституционално сътрудничество – засилване на междуинституционална връзка в посока превенция в училища, социални услуги, общественост, мултидисциплинарна работа с единна координация.
  5. Правосъдие:
  • * Спешно изготвяне на промени и синхронизиране със Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН), предвид влизащите в сила от 01.01.2024 г. промени в него, на Правилника за приложението му.
  • * Необходимост от утвърждаване на програмите за работа с пострадали и извършители на домашно насилие и тяхното ресурсно обезпечаване (финансово и експертно). Отчитайки тяхната специфика и нормативното им регламентиране в специалния закон (ЗЗДН), тези програми да бъдат администрирани от предвидения Национален съвет за превенция и защита от домашно насилие към Министерски съвет.  
  • * За постигането на оптимална ефективност при изпълнение на националната политика по проблемите на домашното насилие, е необходимо създаване на специализиран орган (секретариат) към Националният съвет за превенция и защита от домашно насилие, който да е ангажиран с изпълнението на държавната политика само в тази насока.
  • БГ парламент

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.