Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ACF II Call END EN1През януари 2024 г. приключва проект № ACF/817 - „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, изпълняван от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в партньорство с Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“, на 14.12.2023 г. Неговата цел бе насочена към изследване за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола във връзка с равенството по отношение на пола, а хората към които бе насочена инициативата са политици на национално и европейско ниво и университетски институции.

В рамките на неговото изпълнение бяха реализирани следните дейности:

-  Теоретично изследване на българското семейство, съдържащо данни и факти за насилието и взаимоотношенията в локален, национален, етнически и трансгенерационен план. Изследването е публикувано в монография и е достъпно на адрес в интернет www.ekaravelova.org (меню „библиотека“). Печатни копия на монографията са разпространени сред регионалните библиотеки в страната и висшите учебни заведения с хуманитарни специалности. На база изследването бе изготвена „Хронологична карта на българското семейство“. През есента на 2023 г. то да бе въведено като курс лекции в учебната програма по Етнопсихология във Великотърновски университет.

-  Количествено и качествено изследване на полово – ролевите стереотипи, нагласи към домашното насилие и взаимоотношения в семейството към настоящия момент в България. В 14 области от страната с характерни особености в социално-икономически аспект и фолклор се изследваха полово-ролевите стереотипи, нагласите към домашното насилие и взаимоотношенията в семейството по метода на фокус групите. В изследването бяха включени жители на малко, средно и голямо населено място, лица от различни възрастови групи и ученици от горен гимназиален курс. Паралелно бе проведено анкетно проучване (количествено изследване) във всички 28 области в страната, което изследва нагласите и дефицитите по отношение на домашното насилие. Извършен бе анализ на събраните количествени и качествени данни, който послужи за изработването на два броя наръчници – за професионалисти (образователни институции и помагащи професии) и за публични личности влияещи на политиката свързана с домашното насилие и насилието основано на пола. Трите документа (анализ и два броя наръчници) са публикувани за свободен достъп в интернет страницата на ЖС „Е.Каравелова (www.ekaravelova.org). Наръчниците са разпространени сред социалните служби в страната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, доставчици на социални услуги, политици и библиотеки.

-  Научно - практическа конференция на тема „Домашното насилие в българското семейство“– в рамките на коференцията бяхапредставени изследвания и добри практики за превенция и интервенция, насочени към справяне с проблема „домашно насилие“, чрез промени в образователната система, системата на социалните услуги, полиция и правосъдие. Представените доклади саотпечатани в сборник. Същият е публикуван за свободен достъп в интернет страницата www.ekaravelova.org и е разпространен сред регионалните библиотеки в страната.

-  Посещение в Европейския парламентосъществени бяха срещи с трима евродепутати от българската квота. В рамките на тези срещи екипа представи резултатите по проекта и направи предложения за промяна в образователната и социалната политика в Европейския съюз и България за предотвратяване на насилието основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. Изготвено и изпратено бе писмо до членовете на комисията по правата на жените и равенството между половете (FEMM)с информация за проекта и резултатите от проведените изследвания, както и конкретни предложения насочени към надграждане политиките и програмите на Европейско ниво.

-  Провеждане на среща в Българският парламентс представители на комисиите по правни въпроси, социална политика, образование и наука. В рамките на срещата бяха представени постигнатите резултати по проекта, изводите от направените изследвания и предложения за въвеждане на промени в социалната, образователната, здравната и правосъдната политики на страната.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Научна конференцияФГ Смолян