Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ACF II Call END EN1

СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“, гр. Силистра в партньорство с Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” продължава реализацията на проект „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики”. Проектът с № ACF/817 е финансиран от Фонд „Активни граждани“ България към Финансовия механизъм на ЕИП от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

До момента е извършено теоретично изследване на българското семейство, съдържащо данни и факти за насилието и взаимоотношенията в локален, национален, етнически и трансгенерационен план. Изследването е публикувано в интернет страницата www.ekaravelova.org.

Стартирано е анкетно проучване (количествено изследване) във всички 28 области в страната, което се извършва от студенти, целящо изследване на нагласите и дефицитите по отношение на домашното насилие. Определени са 14 области от страната с характерни особености в социално-икономически аспект и фолклор, в които предстои да се извърши качествено изследване на принципа на фокус групите, на полово-ролевите стереотипи и взаимоотношенията в българското семейство към момента. За участие в изследването ще бъдат включени жители на малко, средно и голямо населено място, лица от различни възрастови групи и ученици от горен гимназиален курс. Изследването ще се проведе от експерти, представители на Великотърновски университет. Със събраните количествени и качествени данни ще се изготви анализ на проблема към настоящия момент от развитие на обществото ни, който ще послужи за изработването на два броя наръчници – за професионалисти и за политици. Анализите от изследванията ще послужат за изработване на предложения за законодателни промени, свързани с предотвратяване на насилието, основано на пола и равнопоставеността в България, синхронизирани с Европейското законодателство.

През новата учебна 2022/2023 г. се предвижда въвеждане на 1 нов цикъл лекции „Психология на българското семейство” в учебната програма по Етнопсихология към ВТУ, които ще се базират на резултатите от проведеното по проекта теоретично изследване. Очакванията на партньорите са, че с въвеждането на тези лекции се дава възможност на студентите да придобият умения за редуциране на погрешни възприятия за семейството и ограничаване на стереотипите, базирани на половото неравенство и насилието основано на пола.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

ПОКАНА

 

Управителният съвет на СНЦ ”Женско сдружение Екатерина Каравелова”- гр. Силистра, на основание чл.26, т.”в” от устава, свиква Общото събрание на сдружението, което ще се проведе на 25.03.2022г. от 14.00 часа, в гр.Силистра в офиса на организацията, находящ се на адрес: гр. Силистра, ул.”Н.Й.Вапцаров” № 51, ет. 2, при следният

ДНЕВЕН РЕД:

Т.1. Отчет за дейността на Управителния съвет;

Т.2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружението;

Т.3. Приемане и освобождаване на членове на Сдружението;

Т.4.Разни.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същият дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 

Председател на УС: Христина Георгиева

ремонт Резилианс 1 След проучване на нуждите през 2021 г. Български фонд за жените организира нов Фонд за набиране на средства за превенция и борба с домашното насилие и насилието над жени и подкрепи организации, които работят с жертвите на насилие и управляват кризисни и консултативни центрове в цялата страна.

През Декември 2021 г. Сдружение „Екатерина Каравелова” – Силистра получи дарение от Фонда в размера на 10000 лв. Средствата ще се използват целево за ПСР тестове и медикаменти, дрехи и вещи от първа необходимост и др. Основното перо обаче в размер на 7000 лв. е предвидено за газификация на Преходна къща „Резилианс”. Разходите за нея не се покриват от делегирания бюджет на Кризисния център, който сдружението управлява. Настаняването в преходната къща се налага, когато жена – потребител на услугата Кризисен център не е успяла да си осигури квартира или собствено жилище за себе си и децата, поради липса на трудова заетост или недостатъчно заплащане на работата, която извършва. Преходната къща е обзаведена и оборудвана за поддържане на домакинство, но потребителя трябва да поема разходите за консумативи - вода и електроенергия, както и сам да се грижи за разходите за храна, почистващи препарати и други нужди. Помещенията се отопляват с радиатори, затопляни от електрически водогреен котел, а токът e промишлен. Това води до изключително големи разходи за отопление през зимния сезон, които се оказват непосилни за настанените потребителки.

С цел подобряване на битовите условия в преходната къща Сдружение „Екатерина Каравелова” инициира благотворителната кампания „Заедно сме по – добри”, в рамките на която бяха събрани близо 1500 лв. Кампанията се организира ежегодно от организацията в рамките на 16 те дни за борба с насилието над жени и домашното насилие. Средствата бяха използвани за ремонт на преходната къща и оптимизиране на енергийната и ефективност. През Януари 2022 г. ремонтът приключи, като изпълнението на строително – ремонтните дейности се реализира безвъзмездно от местна Силистренска фирма.ремонт Резилианс

ACF II Call END EN1В периода 20.07.2021г. – 20.12.2022 г. СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“, гр. Силистра реализира проект „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики”. Проектът е финансиран от Фонд „Активни граждани“ България към Финансовия механизъм на ЕИП от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по Договор за безвъзмездно финансиране № ACF/817.

Партньор по проекта е Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново. Основна цел на проекта е провеждане на изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола, както и връзката с равенството по отношение на пола.

През 2021 г. по проекта бе извършено теоретично изследване на българското семейство, съдържащо данни и факти за насилието и взаимоотношенията в локален, национален, етнически и трансгенерационен план. Изследването е публикувано в монография и е достъпно на адрес в интернет www.ekaravelova.org/images/Biblioteka/Monografia_izsledvane_balgarsko_semejstvo_2021.pdf

През 2022 г. фокусът на работа по проекта е извършване на количествено и качествено изследване на полово – ролевите стереотипи, нагласи към домашното насилие и взаимоотношения в семейството към настоящия момент в България. На база проведеното през 2021 г. теоретично изследване вече са определени 14 области от страната с характерни особености в социално-икономически аспект и фолклор, в които ще се изследват полово-ролевите стереотипи, нагласите към домашното насилие и взаимоотношенията в семейството. Изследването ще се проведе на принципа на фокус групите. Предвижда се за участие в тях да бъдат включени жители на малко, средно и голямо населено място, лица от различни възрастови групи и ученици от горен гимназиален курс. Ще се проведе от експерти, представители на Великотърновски университет. Паралелно се предвижда анкетно проучване (количествено изследване) във всички 28 области в страната, което ще се извърши от студенти. То ще изследва нагласите и дефицитите по отношение на домашното насилие. Със събраните количествени и качествени данни ще се изготви анализ на проблема към настоящия момент от развитие на обществото ни, който ще послужи за изработването на два броя наръчници – единия за професионалисти (образователни институции и помагащи професии), а втория насочен към различните публични личности влияещи на политиката свързана с домашното насилие и насилието основано на пола.

Предвид обстоятелството, че проблемът с насилието, основано на пола е на първо място във фокуса на равнопоставеността, е необходимо развитие на българското законодателство като превантивна и интервативна правова дейност. Предвидените по проекта анализи ще послужат за изработване на предложения за законодателни промени, свързани с предотвратяване на насилието, основано на пола и равнопоставеността в България, синхронизирани с Европейското законодателство.

znakkarvelova custom customЕкипът на Женско сдружение „Екатерина Каравелова” изказва своята благодарност на всички дарители, които припознаха организация като работеща в близост до хората, нуждаещи се от подкрепа. Организация, която чрез своите действия през годините е спечелила доверие като лоялен и открит социален партньор.

С подкрепата си всички вие – граждани, фирми и организации допринасяте за подобряване благосъстоянието на деца от регион Силистра и подобряване на условията за развитие на социалната подкрепа.

Успешна Нова 2022 г.! Бъдете живи и здрави!

Предколедно през м. Декември ЖС „Е.Каравелова” получи следните дарения и финансирания:

 • * 15 таблета осигурени на организацията от фирма „Деливъри Хироу България” чрез посредничеството на Национална мрежа за децата. Таблетите са предоставени за деца от регион Силистра по предварителен списък. Ще се ползват за учебния процес. Част от таблетите вече достигнаха до своите собственици.
 • * 1 компютърна конфигурация осигурена от онлайн магазин Козелът.ком. – компютъра е предоставен на дете, ученик в 7 клас в Силистренско училище.
 • * 6 преинсталирани компютъра от силистренската фирма „Стефанов” ЕООД, за които организацията разполага с монитри, но предстои пълното им оборудване (мишка, клавиатура, камера, тонколони), преди тяхното предоставяне на нуждаещи се деца.
 • * 126 опаковки по 5 л. перилен препарат Персил, осигурени от Сдружение „Операция Плюшено мече”. Половината от предоставеното дарение е предадено на Център за обществена подкрепа – гр. Дулово, който ще подпомага своите потребители. Останалото количество ще се използва за потребители на ЦОП към сдружението и за нуждите на Кризисен център – Силистра.
 • * 37 книжки за деца, потребители на услуги в Център за обществена подкрепа и Кризисен център към ЖС „Е.Каравелова” от кампанията „Едно дете чака магия. Стани магьосник – подари му книга!”, организирана от Национална мрежа за децата.
 • * Играчки, дрехи, обувки и лакомства за 31 деца – потребители на услуги в Център за обществена подкрепа и Кризисен център към ЖС „Е.Каравелова” от Коледната кампания на Сдружение „Операция Плюшено мече”.
 • * Козметични продукти дарени от „Лореал” с посредничеството на Алианс за защита от насилие основано на пола, които бяха предоставени на жените от екип на организацията, потребителки на услуги и социални партньори.
 • * Предоставено материално дарение от фирма ЖОАН ЕООД – 35 кв. м. ламиниран паркет и материали, необходими за неговото монтиране (изолация, первази и т.н.) – дарението е за ремонт на преходна къща „Резилианс”.
 • * Благотворителна инициатива „Заедно сме по – добри” – близо 1500 лв. – средствата ще се използват за ремонт на преходна къща „Резилианс”. Ще бъде закупен гипсокартон и метална конструкция за тавана в спалните помещения и всекидневната на къщата, с цел подобряване на изолацията. Изпълнението на строително – ремонтните дейности ще се реализира безвъзмездно от фирма Стройпроект през м. Януари 2022 г.
 • * Дарение от благотворителен базар „Книга за надеждата” (Неделчо Карагенов и приятели) - 3182,50 лв., които ще бъдат използвани за инициативи на организацията и подкрепа на потребителите на услуги.
 • * През м. Декември Сдружението получи безвъзмездно финансиране от 10000 лв. от Български фонд за жените, по – голямата част от което ще се разходва за газификация на преходна къща „Резилианс”.
 • * Предметни подаръци за екипа и потребителите на Кризисен център от Сдружение А21.
 • * Коледни лакомства от частни лица за 30 деца, потребители на услуги в Център за обществена подкрепа и Кризисен център към организацията.

БЛАГОДАРИМ!