Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Logo ekaravelovaВ процес на приключване е четиримесечният проект на тема „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра 2023 г.“, осъществяван от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – Силистра по договор № 93-00-77, финансиран от Министерство на правосъдието. Той е продължение на други подобни проекти, благодарение на които екипът на Сдружението осигурява защита, възстановяване и реинтерграция на пострадали от домашно насилие.

През изминалото време специалистите на Центъра са работили с 16 пострадали при домашно насилие. С тях са проведени 48 консултативни срещи с юрист, 32 с психолог и със социален работник - 39. Извършителите на домашно насилие, които също са били обект в работата - става дума за четирима души, са участвали в специализирани програми, където са проведени 2 юридически консултации, 55 психологически и 34 социални.

В същото време дейностите по превенция в рамките на проекта включваха и разработката на програма за ученици в горен гимназиален курс. Проведен е семинар с учители и педагогически съветници за съгласуване на програмата, тествана в 5 училища в регион Силистра. Сдружението отново получи подкрепата на ОД на МВР - Силистра при всички срещи с ученици, като в тях участваха районни полицейски инспектори, които споделиха за своите правомощия и натрупания опит при случаи на домашно насилие.

Logo ekaravelovaВ края е реализацията на 4-месечен проект „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра 2023 г.“, който Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – Силистра, осъществява по договор № 93-00-77-14.07.2023 г., финансиран от Министерство на правосъдието. Той е продължение на други подобни проекти, благодарение на които екипът на Сдружението осигурява защита, възстановяване и реинтерграция на пострадали от домашно насилие.

Темата на проекта есвързана с домашно насилие. В рамките на проекта освен пряка работа с пострадали и извършители на насилие се работи и по превенция. Изготвена е програма за работа с младежи в горен гимназиален курс, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за превенция и защита от домашно насилие. Програмата включва насоки, информация, инструменти за работа с подрастващите. Същата е представена пред учители и педагогически съветници от учелищата на област Силистра. Проведени са пет обучения с ученици от горен курс от училища в четири общини в областта: земеделските гимназии в Силистра, Ситово и Средище, както и в Езикова гимназия – Силистра и Средно училище „Васил Левски“ – град Дулово. Според обратната връзка от учениците, по темата не е работено активно през годините, но прави впечатление, че подрастващите имат представа за насилието във физическата и психическата му форма. До знанието им бе доведено и че неглижирането на децата в семейството също е насилие, за да им стане ясно защо родителите трябва да им обръщат повече внимание.

Logo ekaravelovaИзмина още един месец от започналия на 15 юли т.г. 4-месечен проект на тема „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра 2023 г.“, който Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – Силистра, осъществява по договор №93-00-77, финансиран от Министерство на правосъдието. Той е продължение на други подобни проекти, благодарение на които екипът на Сдружението осигурява защита,възстановяване и реинтерграция на пострадалите от домашно насилие.

Как: чрез своевременно предоставяне на качествени услуги при решаване на възникнал проблем в семейството. По същия начин се работи и с извършителите на домашно насилие с оглед предотвратяване на рецидивите им в това отношение. През изтеклия месец е обърнато професионално внимание с консултации на 13 пострадали от домашно насилие и на четирима извършители.

В проекта е заложена и в частност темата „Повишаване чувствителността на подрастващи – ученици в 9-и до 12-и клас в средни училища в област Силистра, която също е в контекста на проблема „домашно насилие”. Как: чрез разработка и провеждане в училища от областта на програма за превенция и защита. В това отношение през м. октомври т.г. завършва работата с младежи от горния курс на обучение в средни училища (по проекта става дума за стотина ученици и за петнадесетина учители) със семинари в училища, с учители и педагогически съветници.

Подобна среща ще има и със съдействие на Областна администрация Силистра, която е съучредител преди няколко години на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие. На нея ще бъдат споделени добри практики. Работата с подрастващите и с техните преподаватели в училище е предпоставка за превенция на домашното насилие.

Проведено през 2022 г. изследване на организацията сочи, че само за 2021 г. са регистрирани над 60 фатални случаи в хипотезата на домашно насилие, а броят на децата – жертва на насилие, нараства с 10% през последните три години. Всички изследвания, реализирани от сдружението през тригодишния период могат да бъдат изтеглени от меню „библиотека“) в сайта на организацията:: www.ekaravelova.org.

ACF II Call END EN1Във връзка с реализацията на проект № ACF/817 „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики”, финансиран от Фонд „Активни граждани“ България към Финансовия механизъм на ЕИП от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, Женско сдружение Екатерина Каравелова“ – Силистра в партньорство с Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” проведе няколко национални изследвания по темата домашно насилие и насилие основано на пола. С тези изследвания насочени към политици на национално и европейско ниво и университетски институции, се цели в дългосрочен план постигане на законодателни промени в България и извеждането на успешни образователни, социални и правни мерки за ограничаване и предотвратяване на домашното насилие и насилието, основано на пола в България.

Разработени са четири документа с различна насоченост, които са разпространени сред Регионалните библиотеки в страната, Университетските институции с хуманитарни профили, професионалисти пряко работещи с пострадали (Социални служби, Главна дирекция „Национална полиция“ и др.), политици на национално и Европейско ниво:

 • Монография „Изследване на етнопхсихологическите и културни особености на българското семейство в контекста на насилието, основано на пола“ – въведен нов цикъл лекции към ВТУ, катедра „Психология“;
 • Наръчник „Ние сме с Вас“ - насочен към професионалисти работещи по проблема „домашно насилие“;
 • Наръчник „Публични политики спрямо полово – ролевите стериотипи и нагласи, водещи до насилствени отношения в българското семейство“, насочен към политици и представители на изпълнителната власт;
 • Сборник с научни доклади, представени в рамките на проведена през 2023 г. научна конференция на тема „Домашното насилие в българското семейство“.

Тези документи могат да бъдат изтеглени от интернет страницата www.ekaravelova.org (меню „библиотека“).

С резултатите от проведените изследвания бяха запознати научната общност, (чрез провеждане на конференция), българпски евродепутати (чрез пряка среща), членове на комисията за правата на жените към Европейският парламент – FEMM (чрез изпращане на анализ и предложения до комисията), професионалисти (чрез разпространение на издадените документи) и широката общественост (чрез медийно оповестяване на резултатите).

Предстои до края на 2023 г. провеждането на срещи в Българския парламент с комисиите по правни въпроси, образование и науката и Комисия по труда, социалната и демографска политика към Народно Събрание на Република България, за обсъждане на подходящи политики за предотвратяване на домашното насилие и насилието основано на пола.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Logo ekaravelova

Проект "ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ – СИЛИСТРА, 2023г." се реализира от Женско сдружение "Екатерина Каравелова - Силистра. Финансиран е от Държавния бюджет, чрез Министерството на правосъдието на Република България по Договор № 93-00-77/14.07.2023 г.

Краткосрочни цели:

1. Осигуряване на защита, възстановяване и реинтерграция на пострадалите от домашно насилие, чрез своевременно предоставяне на качествени услуги;

2. Осигуряване на услуги за работа с извършителите на домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидиви на домашно насилие;

3. Повишаване чувствителността на подрастващите (ученици в 9-ти до 12-ти клас) по проблема „домашно насилие”, чрез разработване и внедряване в училищата на програма за превенция и защита.

Дългосрочни цели:

 • Превенция на домашното насилие в област Силистра, чрез ефективно прилагане на ЗЗДН и изпълнение на годишната Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2023 г.
 • Промяна на нагласите и нетърпимост към домашното насилие

Период на реализация: 15.07.2023 – 14.11.2023 г.

Максимално допустимо финансиране: 20000 лв.

Основни дейности:

 1. Предоставяне на услуги в ЦКПДН - работа по програми в изпълнение на чл. 5, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ЗЗДН, във вр. с чл. 6, ал. 7, т. 2 «а» и «б» и т. 4 от ЗЗДН
 2. Разработване и въвеждане на учебна програма в училища от област Силистра, насочена към противодействие и превенция на домашното насилие сред ученици от горен гимназиален курс (9-12 клас)
 3. Дейности по информираност и публичност

Очаквани резултати:

 1. Подобрено качество на живот на лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие
 2. Разработена и въведена учебна програма в 5 училища от Област Силистра в изпълнение на чл. 6, ал. 7, т. 1 «а» от ЗЗДН
 3. Повишаване информираността на учители и ученици по темата домашно насилие като предпоставка за превенция на насилието
 4. Създаване на предпоставки за превенция на домашното насилие и неговото ограничаване
 5. Информираност на обществеността за проблема «домашно насилие» и публичност на реализираните дейности