Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

I. През 2008 г. Женско сдружение "Екатерина Каравелова" - Силистра е реализирало следните проекти:

1. "Кризисен център за настаняване на жени и деца жертва на насилие" - цели да осигури временен подслон за жени и деца, жертва на домашно насилие. Финансиран от делегирана държавна дейност, чрез бюджета на Община Силистра - 39 243 лв.

2. "Изграждане на център за обществена подкрепа за деца и семейства в риск в Община Силистра" - цели да осигури психологическа, юридическа, социална и здравна помощ на деца и семейства в риск от Община Силистра . Финансиран от АСП, чрез фонд "Социално подпомагане" - 12 130 лв.

II. Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства:

- Дарения в размер на 2 500 лв. за подпомагане дейностите на организацията

- членски внос - 192 лева

- от Дирекция "Бюро по труда", съгласно Договор по чл. 53 от Закона за народното здраве - 1829 лв

III. Финансов резултат за 2008 г. - 0 лева печалба.