Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Годишен доклад за финансирани проекти 2021 г.

 I.Реализирани проекти:

1.“Кризисен център за настаняване на жени и деца, жертва на насилие”– цели да осигури временен подслон за жени и деца, жертва на домашно насилие. Финансира се като делегирана държавна дейност, чрез бюджета на Община Силистра –135 140,00лв.

2.«Център за обществена подкрепа»- предоставяне на комплекс от социални услуги, предназначении за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище. Финансира се като делегирана държавна дейност, чрез бюджета на Община Силистра – 84 760,00лв.

3. Проект „Превенция и защита от домашно насилие, чрез надграждане дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра”– предоставяне на консултативни услуги на лица, пострадали от домашно насилие и работа по специализирани програми с извършители на насилие. Дейности по превенция на домашното насилие. Финансиран от Министерство на правосъдието – 22089,74 лв.

Забележка: По проекта са преведени само авансови средства в размер на 8836,00 лв. Окончателното плащане се очаква през 2022 г.

4. Проект „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики” – 3 годишен проект, насочен към провеждане на изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. Финансиран от Фонд „Активни граждани – България”. Обща стойност на проекта 85162 евро.

Забележка: По проекта са преведени само авансови средства в размер на 8500,00 евро.

5. „Невидимата първа линия“ - осигуряване на медикаменти, дрехи и вещи от първа необходимост за потребители на КЦ и газификация на преходна къща „Резилианс”. Финансиран от Български фонд за жените10000,00 лв.

Забележка: Проекта се реализира през 2022 г.

6. „Шанс за невидимите супер-майки“ – подпомагане потребител на Кризисен център за по – добра реализация на пазара на труда, чрез включване в шофьорски курс. Финансиран от Български фонд за жените1000,00 лв.

Забележка: Проекта се реализира в периода 2021 - 2022 г.

II. Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства:

  1. Стопанска дейност –   0,00 лв.
  2. Членски внос (КНСБ и ЖС) – 669,86 лв.
  3. Набрани средства от блготворителен базар «Заедно сме по – добри» – 1275,00лв.
  4. Набрани средства от блготворителен базар «Книга на надеждата» – 3182,50 лв.
  5. Дарени средства от физически лица (дарителница) - 3373,80 лв.
  6. Дарени средства за организацията по банков път 600,00 лв.
  7. Целеви дарения по банков път за физически лица, подкрепяни от ЖС «Екатерина Каравелова» - 3607,00лв.

III. Финансов резултат:

Финансовия резултат за 2021 г. е 0 лева