Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ACF II Call END EN1Към финализиране е обобщението на резултатите от проведени през 2022 г. количествено и качествено изследване на полово – ролевите стереотипи, нагласи към домашното насилие и взаимоотношения в семейството към настоящия момент в България. Изследванията се реализират от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в партньорство с Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий” по проект: № ACF/817 - „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.”, който е финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Количественото изследване обхвана 2800 лица, по 100 от всяка област на страната. Като интересен резултат може да се отбележи, че възприеманото насилие в най-голяма степен се свързва с физическото насилие. По-голямата част от типовете насилие се възприемат като нормални взаимоотношения между партньори, което води до повишена толерантност към насилието. Важен извод от изследването е, че насилието над мъже се повишава с течение на годините. Само за последната година то се е повишило с 6%. Изследването показва, че за да се ограничи и противодейства на домашното насилие е необходимо да се работи в насока превенция и интервенция. Едва 50% от изследваните лица са с действително негативно отношение към насилието. Включително хората, които са преживели насилие са толерантни към проявите. Определени са области в страната, в които е повишава толерантността към насилието – това са райони с понижен икономически растеж и етнически особености. При жените по-рано се утвърждава толерантността – тя стои стабилна в юношеска и след юношеска възраст. При мъжете се утвърждава значимо след 30 годишна възраст, след като са налице условия за „задомяване“, за връзка. Най-трудно, като насилие, се разпознават контрола и преследването. Всъщност те се възприемат като част от семейните взаимоотношения. Относно полово-ролевите стереотипи разпределението е ясно – жената отговаря за дома и семейството и това е очаквано, а насилието/преследването/тормозът следва да бъде възприеман като нещо лично, което се обяснява и от народопсихологията, съответно не следва да бъде споделяно. Образованието е фактор по отношение на нагласите, толерантността и полово-ролевите стереотипи спрямо домашното насилие и насилието основано на пола. Като препоръка от страна на анализаторите е важно говоренето и представянето, „социализирането“ на проблема, тъй като в голяма степен „нормализирането“ му е водещият фактор за бездействието от страна на жертвата.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

16days 1По случай 25 ноември, обявен от ООН за международен ден за елиминиране на насилието срещу жените, НИЕ – организациите от Алианс за защита от насилие основано на пола призоваваме властимащите, власттърсещите и цялата общественост в България да обединим усилията си за преодоляване на пречките пред достъпа до правосъдие и безнаказаността на насилието над жените и момичетата. В този ден трябва да припомним с тревога и загриженост, че по данни на Висшия съдебен съвет за последните пет години над 3000 са делата годишно, постъпили, разгледани и приключени на първа инстанция по Закона за защита от домашното насилие в районните съдилища. Много други жертви не са успели да потърсят помощ и закрила и не са имали достъп до правосъдие за физическо, психическо, сексуално, икономическо насилие, както и за дискриминация в интернет пространството.

           България е приела международните и регионални стандарти за правата на жените и през октомври 2022 г. отбеляза своята 40 годишнина от присъединяването ни към Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация спрямо жените (CEDAW). В своята Обща препоръка № 33[1] Комитетът на ООН по премахването на дискриминацията спрямо жените и достъпа до правосъдие, справедливост на съдебния процес, по-ефективни мерки за защита на постарадалите. Препоръката изисква от държавите да създадат благоприятна среда за жените да търсят правата си, да съобщават за престъпления и да участват в съдебни процеси, като същевременно предотвратяват различни форми на отмъщение срещу тях.Международните и регионалните стандарти за правата на жените са предназначени да позволят достъп до правосъдие на жените и момичетата, възможностда се ориентират по-добре в съдебните системи, без да бъдат дискредитирани, дискриминирани или изправени пред непреодолими административни, социално-икономически или други бариери – и за увеличаване отговорността на извършителите.

Все още съществуващите негативни стереотипи, липсата на достатъчна институционална подкрепа и силна законова гаранция у нас подкопават започналите усилия на национално ниво и са причина за по-ниската степен на наказателно преследване или отпадане на дела от наказателноправната система. Жертвите не получават навременна защита и подкрепа по време на фазата на разследването и по време на съдебното производство, което има пряко отношение към възможността жените и момичетата да бъдат защитени от закона. Координацията в съдебната система и извън нея с останалите органи и институции и ресурсите на правоприлагащите агенции са недостатъчни.

В страната ни, както и по света жените и момичетатасе сблъскват с множество форми на дискриминация – това се отнася за жените-мигранти, жени от национални и/или етнически малцинства, жени с увреждания, възрастни жени, жени със зависимости – всички те са изложени на повишен риск от маргинализация в рамките на съдебните системи поради устойчивите предразсъдъци, комуникационни или административни бариери.

От наша страна Алиансът за защита от насилие основано на пола като най-голямата мрежа от 10 организации, работещи за защита на жените от насилие в България активно се застъпва за по-добра защита от насилие.

Данните на организациите от Алианса от всички градове София, Варна, Бургас, Ловеч, Русе, Силистра, Търговище, Хасково, Димитровград, Перник и Дупница за изминалата вече 2022 г. сочат следното: над 1 600 пострадали от насилие – жени, деца и мъже са потърсили помощ, 122 извършитери на насилие са били включени в програми за работа (индивидуални и групови), над 180 молби за заповеди за защита са били придвижени, заведени са 55 дела по ЗЗДН, изготвени са 126 съдебни доклада.

Алиансът бе инициатор на работната група към Министерство на правосъдието за Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие (ЗИД на ЗЗДН). С всички свои действия ние подкрепяме и съдействаме за работата на институциите за справянето с проблема насилие над жени и момичета. Изключително важно и актуално е приемането на измененията и допълненията към закона, насочени към по-ефективна защита на пострадалите, гарантирането на достъпа им до правосъдие, запазването на специализираните услуги за пострадали, които в момента са в риск от преформулиране и заличаване на тази целева група. Законопроектът също така предвижда създаването на постоянно действащ специализиран орган – Национална комисия за превенция и защита от домашно насилие към Министерски съвет, който да бъде единен координационен орган, определящ политиките и приоритетите в тази област. Заради специфичната политическа ситуация у нас и забавянето на приемането на ЗИД на ЗЗДН ежедневната ни работа и грижа за пострадалите е силно затруднена – услугите за жени, жертви на насилие основано на пола не са достатъчни, не са покрити дори всички големи областни центрове, а устойчивостта на някои от съществуващите

услуги не е гарантирана. Това оставя много незащитени пострадали, живеещи в ситуация на висок риск и системна ненаказаност.

Ние предложихме датата 29 ноември да бъде обявена от Министерски съвет за ден за възпоменание на жените и децата, убити при домашно насилие като национален ден в тяхна памет и в знак на солидарност с международните инициативи и движения срещу фемицида. Определянето на такъв ден ще представлява категорично послание от страна на държавата, че домашното насилие е форма на престъпна дейност, към която не трябва да имаме търпимост. Това ще бъде ясен сигнал към извършителите на домашно насилие, а също и към жертвите в посока окуражаването им да потърсят помощ и закрила.

В днешния ден е редно да кажем, че като национална женска мрежа ние изразяваме своята подкрепа и за движението за правата на жените в Иран и изразяваме скръбта си за убитата Махса Амини.

https://www.youtube.com/watch?v=AHM-Abu762Y

Изразяваме и нашата пацифистка позиция по отношение на войната в Украйна и апелираме за спазването на международните актове за правата на човека и международното хуманитарно право и защитата на най-уязвимите групи от войната.

25 ноември 2022 г.

Алианс за защита от насилие основано на пола и неговите членове:

Фондация „Български център за джендър изследвания“ София, Хасково

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“– Силистра

Фондация „Позитивни Умения на Личността в Социума“ (П.У.Л.С.) – Перник

Фондация „SOSСемейства в риск“ – Варна

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ – Хасково и Димитровград

Сдружение „Асоциация Деметра“ – Бургас, София

Сдружение „Асоциация НАЯ“ – Търговище

Фондация „Център Отворена врата“ – София, Ловеч

Сдружение „Център Динамика“ – Русе

Сдружение „Знание, успех, промяна“ – Дупница и Благоевград


[1] https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CEDAW%2FC%2FGC%2F33&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False

Logo ekaravelovaПрез м. ноември 2022 г. бяха проведени обучения на полицейски служители от Районите управления в Силистра, Тутракан и Дулово от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“. За тяхното провеждане организацията получи пълно съдействие от Главна дирекция „Национална полиция“ и Областната дирекция на МВР – Силистра.

Обученията бяха реализирани в изпълнението на проект „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра“, финансиран със средства от държавния бюджет на Република България, по договор за безвъзмездно финансиране № 93-00-124/15.08.2022 г. между Сдружението и Министерство на правосъдието на Република България.

Основната цел на обученията бе подкрепа и предотвратяване на рискове за живота и здравето на пострадалите лица, в случаите, когато полицията посети сигнал за домашно насилие. По тази причина бе и подборът на обучаваните професионалисти – онези, които първи посещават сигнала, а именно: служителите в патрулно – постовата дейност и сектор „Охранителна полиция“. Предвид спецификата на професионалните им ангажименти бяха представени темите за същността на домашното насилие, профилите на жертвата и извършителя, как да оценятриска при посещение на сигнал и практически насоки за работа с жертви на насилие. Обсъдена беше практиката в пряката работа на участниците и срещаните трудности и проблеми.

Обратната връзка от обученията води до извода, че е необходимо периодично провеждане на надграждащи обучения с практична насоченост, свързана с пряката работа на полицаите.

По наблюдение на екипа се отчита, че нерядко полицаите изпитват неудовлетвореност от положените усилия за подкрепа на жертвата, която в последствие отказва да съдейства или отново се връща при извършителя. Въпреки професионализма си, който не им позволява да демонстрират своята неудовлетвореност, тя се проявява индиректно по време на провежданите беседи и обсъждане на казусите.

Отчита се още, че съществуват пропуски в законодателството, които позволяват злоупотреби както от страна на извъшителя, така и от страна на жертвата, поставяйки нерядко служителите на реда в ситуации на повторяемост и неефективност при подкрепа за разрешаване на проблема.

Силистра 15.11Тутракан 17.11

Logo ekaravelova

 Продължава работата на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“  Силистра по стартиралия през м. август т.г. 4-месечен проект „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра“ по договор с Министерство на правосъдието на Република България. С него се предлагат многоспектърни услуги за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, работа с извършители за предотвратяване на рецидиви на домашно насилие, обучения на лицата извършващи защита в случаите на домашно насилие и др.

Предстои от 15 до 17 ноември в Силистра, Дулово и Тутракан да бъдат проведени 3 обучения с общо 45 служители от районните управления към ОДМВР Силистра от структурите на ГДНП. В тях ще участват ангажираните в патрулно-постовата дейност, които са на първа линия и ще бъдат обучени за пръв път. Сред темите: основни познания за домашното насилие – жертви и извършители (профили), работа при среща с тях; оценка на място и последващи действия, попълване на бланки за кратко описание на случаите.Ще бъде обърнато внимание върху тънкости в поведението на участниците в конфликтната ситуация; влияещи странични фактори.

В ход е работата върху подготовката на „Ръководство на специалиста в случаите на домашно насилие“, предвидено в проекта. От август насам специалистите в Център за консултиране и превенция от домашно насилие са работили с 8 жертви на домашно насилие – от град Силистра и от близки населени места в региона (Дуловско, Ситовско), както
и със 7 извършители от 21 до 57 години, представители на различни етнически социални групи. Според техния събирателен профил: има представители на категорията „хора със зависимости от наркотици, алкохол и др.“, но се срещат също както безработни, така и специалисти с добри професии.
Най-общото впечатление е, че в насилници се превръщат хора с характерни личностни характеристики, с дефицити от семейно възпитание, липса на образователни способности и др. Случаите на домашно насилие са предизвикани от житейски кризи по различни причини, в резултат на преминаване през серия от скандали, проява на маниакален стремеж за контрол над жертвата, вкл. материален, както и от други форми на специфичен начин на живот и съжителство.

Йордан Георгиев

консултативен кабинетВ нов вид приема Консултативният кабинет на Кризисен център – Силистра, създаден като институция преди 21 години, за да приютява временно жени и деца, претърпели насилие. Става дума за помещенията, които се ползват за целта от м. декември 2012 г. насам, защото в предишната си история Центърът е бил на друго място. За обновлението са ползвани средства от Фонд „Социална закрила“. Общата стойност на проекта е 11 500 лева, като от тях 17% са собствен принос на ЖС „Екатерина Каравелова“, която е изпълнител на социалната услуга.

Ремонтните дейности след направените процедури са извършени от „Стройпроект“ Силистра. С отпуснатите пари фирмата е подменила досегашната стара дървена дограма с нова от PVC, а подът е ламиниран. Таванът е смъкнат с 20% с цел енергийна ефективност, като със същата идея е подменена и досегашната входна врата. Направени са и някои наложителни подобрения в бита (монтирана е нова мивка и др.).

От началото на годината в продължение на по пет месеца през Центъра са преминали общо 33 души от различни краища на страната (вкл. от по-далечни краища – Софийско, Варненско, Търговищко и др.), от които 23 са деца от бебе на 3 месеца до тийнейджъри на по 17 г. За отбелязване е, че от тях 6 са били непълнолетни непридружени бежанци от египетски произход. Най-многобройно е било семейство на майка с 6 деца, но е имало и майка с три деца.

Накратко за историята на Кризисния център в крайдунавския град: стартът му е през 2001 г. със статут на подслон, през 2006 години е превърнат първо в Център, а после и в Дом за настаняване на пострадали след домашно насилие. Вече 14 години Кризисният център е на делегиран държавен бюджет, като преди това две години е издържана дейността на проектни начала или със собствени средства на неправителствената организация с ръководител инж. Христина Георгиева. Сдружението като външен доставчик на услугата има отговорността от м. юли 2006 г. и понастоящем продължава ангажиментите си към нея.

„Екип от 6 души има отношение към Кризисния център: управител, двама социални работници, един възпитател и един юрисконсулт, както и на по половин щат са психолог и домакин-охрана“, заяви юристката Галя Иванова от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“. Тя уточни, че и тази година, както неизменно от 2011 г. насам Сдружението ще участва с различни инициативи в световната кампания „16 дни срещу домашното насилие“, като програмата е в процес на подготовка.