При нужда

Phone1.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ACF II Call END EN1Във връзка с реализацията на проект № ACF/817 „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики”, финансиран от Фонд „Активни граждани“ България към Финансовия механизъм на ЕИП от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, на 21 април 2023 г. във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” се проведе научно - практическа конференция на тема „Домашното насилие в българското семейство“. Събитието се организира от ВТУ – партньор на СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“, гр. Силистра, което е бенефициент по проекта. В рамките на събитието бяха представени изследвания и добри практики за превенция и интервенция, насочени към справяне с проблема „домашно насилие“, като предстои представените доклади да бъдат публикувани в сборник, посветен на конференцията.

Основна цел на проекта е провеждане на изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. Тези изследвания са насочени от своя страна към политици на национално и европейско ниво и университетски институции, които в дългосрочен план да доведат до законодателни промени в България и извеждането на успешни образователни, социални и правни мерки за ограничаване и предотвратяване на домашното насилие и насилието, основано на пола.

До момента са проведени три изследвания на база които са издадени три документа:

-   Монография „Изследване на етнопхсихологическите и културни особености на българското семейство в контекста на насилието, основано на пола“;

-      Наръчник „Ние сме с Вас“, насочен към професионалисти работещи по проблема „домашно насилие“;

-    Наръчник „Публични политики спрямо полово – ролевите стериотипи и нагласи, водещи до насилствени отношения в българското семейство“, насочен към политици и представители на изпълнителната власт.

Тези документи могат да бъдат изтеглени от интернет страницата www.ekaravelova.org (меню „библиотека“).

Анализа от изследванията сочи, че насилието е проблем, който следва да бъде разглеждан сериозно. Необходимо е политическите фигури в България да заострят вниманието си и да предприемат промени в сферата на образователната система, социалната политика, законодателна и изпълнителна власти. Тъй като генералният извод от трите проучвания сочи, че в най – голяма степен за насилие в българското семейство се възприема физическото насилие (останалите видове - психическо, емоционално, икономическо и сексуално се подценяват), много важна част от дейностите на държавата ни по предотвратяване на феномена домашно насилие трябва да бъде насочена към неговата превенция.

Като особено важна препоръка към политиците изследователите фокусират необходимостта от политическо говорене изчистено от езика на омразата и провокациите, базирани на полов признак, или представляващи толериране на насилието, тъй като политиците са тези, чиито идеологии създават нормите и разбиранията относно света, държавата, хората, отношенията между тях и т.н.

В началото на м. юни 2023 г. предстои посещение в Европейският парламент и среща с комисията по правата на жените FEEM. В рамките на предвидените срещи отвъд представянето на резултатите от проекта, се цели формирането на конкретни предложения, които касаят образованието и социалната политика в Европейския съюз и България.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

ACF II Call END EN1Във връзка с реализацията на проект № ACF/817 „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики”, финансиран от Фонд „Активни граждани“ България към Финансовия механизъм на ЕИП от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, на 21 и 22 април 2023 г. във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” ще се проведе научно - практическа конференция на тема „Домашното насилие в българското семейство“. Събитието се организира от ВТУ – партньор на СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“, гр. Силистра, което е бенефициент по проекта.

Целта на коференцията е да бъдат представени изследвания и добри практики за превенция и интервенция, насочени към справяне с проблема „домашно насилие“, чрез промени в образователната система, системата на социалните услуги, полиция и правосъдие. Представените доклади ще бъдат публикувани в сборник, посветен на конференцията.

В изпълнение на проекта до момента са проведени три изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола, които могат да бъдат изтеглени от интернет страницата www.ekaravelova.org. Анализа сочи, че насилието е проблем, който следва да бъде разглеждан сериозно. По-конкретно в България липсва система и официална статистика както на агресията, така и на насилието. Това възпрепятства създаването на каквито и да било подредени и смислени политики във връзка с превенцията и противодействието на агресията и насилието, а те са факт. Налице са данни, общи за страната, от които не е възможно да бъде изведено почти нищо като цел, стратегия, камо ли политика. Същото касае и системата на социални услуги и като цяло на социалните. Липсата на официална статистика във всички области и от всички органи на изпълнителната власт води до несъвършени и частични изводи, които се правят на база данни на Министерство на вътрешните работи (МВР) и се вземат предвид сигнали, които са подадени в районни управления на МВР. Всъщност това е проблем, тъй като сигналът всъщност е индикация за непоносимост и безпомощност. Споделянето на насилието е последна инстанция на насилствените взаимоотношения в семейството. Не е случайно, че в голямата част от проявите на насилие, които завършват със смърт на жертвата, липсват или са били налице еднократни актове на сигнализиране на компетентните органи.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

ACF II Call END EN1СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“, гр. Силистра в партньорство с Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” продължава реализацията на проект „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики”. Проектът с № ACF/817 е финансиран от Фонд „Активни граждани“ България към Финансовия механизъм на ЕИП от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

До момента са проведени три изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола, които могат да бъдат изтеглени от интернет страницата www.ekaravelova.org.

Генералният извод от трите проучвания сочи, че в най – голяма степен за насилие в българското семейство се възприема физическото насилие, като останалите видове (психическо, емоционално, икономическо, сексуално), които причиняват страдание се подценяват.

Обобщените изводи, насочени към политическите фигури в България, които авторите на изследването дефинират са насочени към:

  • Образователната система (за повишаване на емоционалната интелигентност на подрастващите; семейно образование; наблягане на грижата в ранна детска възраст, която не е медицинска, а възпитателна, насочена към развитието на детето – неговото благополучие, идентичност, емоционална интелигентност; широки превантивни кампании, които да са базирани на реалните данни за насилието и др.).
  • Социалната политика (създаване на програми, която по определени критерии да обхващат родители на деца до 3 годишна възраст; програми за работа с жертви и с извършители на домашно насилие по утвърдени стандарти за работа; създаване на един административен и регулативен орган, който да координира работата по превенция и справяне с проблема на домашното насилие).
  • Законодателна и изпълнителна власти (необходимост от законодателни промени в съответствие с българската реалност).
  • Политическо говорене - една от основните роли на политиците в страната е да задават „тенденциите за реалност“. Разбират или не, идеологиите, към които те се придържат, целите, които си задават и средствата на словото и риториката, които ползват създават „светове“ на нормите и разбиранията относно света, държавата, хората, отношенията между тях и т.н. Препоръката, която може да бъде зададена към законодателната и изпълнителната власти е насочена към „нормата“, която задават в контекста на техните дебати, становища, изказвания, интервюта и публикации в социални мрежи. Политическото говорене следва да бъде изчистено от всякакъв език на омразата и провокации, които се базират на полов признак или представляват толериране на насилието.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.


Е.Каравелова 8 кампании за 8 март 1Женско сдружение „Екатерина Каравелова“беше избрано заедно с други 7 за участие в инициативата „8 кампании за 8 март“на Фондация BCauseза успешни кампании по набиране на средства от организации, които работят с жени и деца, преживели насилие. Организациите стартираха дарителски кампании, а фондация BCause ще удвои набраните средства от всяка кампания със сума до 3 000 лева от Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие на фондацията.

Кампанията Да помогнем на семейство в нужда! разчита на местната общност, бизнес, административни структури, наши дарители през годините, хора, които приемат каузата присърце и може да бъде подкрепена с онлайн дарения в Platformata.bg.

Осми март е денят на равните права на жената – майка, която се грижи и подкрепя своите деца. Има обаче много жени, които няма да получат цветя, а децата им за пореден път ще ги видят тъжни. Тези жени и техните деца имат нужда от закрила и подкрепа за да започнат да градят живота си отново.

Ние, от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“предоставяме социални услуги с разбиране и надежда за по-добро бъдеще на деца и семейства в риск – жертви на насилие, бездомни, живеещи в бедност, застрашени от отпадане от образователната система, неглижирани, с психо-емоционални проблеми, в резултат на семейни конфликти и трагични събития.

Търсим Вашата помощ и съпричастие за подпомагане на конкретна кауза:

Кампанията ни е за три мечтаещи за по-добър живот деца, които живеят в скромен дом, заедно със своята майка.Сумата от 3500 лева ще бъде предназначена за подобряване на битовите условия в дома им –електрическа готварска печка с фурна, кухненски шкаф, кухненска маса с четири стола, разтегателен диван, телевизор, спално бельо, дрехи и обувки за децата

Може да се запознаете с кампанията и да ни подкрепите като дарите онлайн на Платформата.бг: https://platformata.bg/bg/kauzi/1976:da-pomognem-na-semejstvo-v-nujda/details/campaign.html

Нека заедно да осигурим домашен уют, спокойствие и условия за по-добър живот на децата и тяхната майка!

За повече информация:

Десислава Милкова Сертева

Тел: 086 820 487

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПОКАНА

Управителният съвет на СНЦ ”Женско сдружение Екатерина Каравелова”- гр. Силистра, на основание чл.26, т.”в” от устава, свиква Общото събрание на сдружението, което ще се проведе на 31.03.2023г. от 14.00 часа, в гр.Силистра в офиса на организацията, находящ се на адрес: гр. Силистра, ул.”Н.Й.Вапцаров” № 51, ет. 2, при следният

ДНЕВЕН РЕД:

Т.1. Отчет за дейността на Управителния съвет;

Т.2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружението;

Т.3. Приемане и освобождаване на членове на Сдружението;

Т.4.Разни.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същият дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

       

Председател на УС:Христина Георгиева