Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

logo 350Проектът „Резилианс – умението да преодоляваме трудности” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Договор № 289/18.05.2015г.

 

Проект: «Резилианс – умението да преодоляваме трудности»

          От 18.05.2015 г. стартира нов проект на  Женско сдружение „Екатерина Каравелова” Силистра. Проекта е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Периода на реализация на проекта е 18.05.2015 – 17.02.2016 г., а максимално допустимото финансиране е в размер на 34820.50 евро. Проекта е насочен към разширяване кръга на предоставяните услуги в регион Силистра за подобряване благосъстоянието на жертви на насилие, основано на пола за справяне с дълготрайния ефект от преживяна травма. Целта на проекта е да приложи нов подход, запълващ липсата на регламентирана услуга в държавата ни, който да осигури възможности за по-успешна социализация на жертвите на насилие.

          С предвидените дейности ще се приложи успешен модел по метода, наречен „Резилианс” (продължителна подкрепа за развиване и израстване в трудни условия), а именно: създаване на Подкрепящ център „Резилианс” - ще бъде изграден в помещения, собственост на Женско сдружение „Екатерина Каравелова”, който ще работи всеки делничен ден от 8,00 до 17,00 ч. Ще бъде нает мултидисциплинарен екип от специалисти – психолог, юрист, социален работник, който ще подпомага жертвите на домашно насилие и трафик, след приключване на престоя им в Кризисен център Силистра или друг такъв на територията на страната, завърнали се да живеят в област Силистра. Работата ще следва индивидуален подход за всяко лице, като специалистите ще оказват подкрепа за по – дълъг период от време, в зависимост от конкретния случай и нужда. Ще се разработи специализирана програма за работа по методът „Резилианс” насочена към професионалисти, пряко работещи с лица, пострадали от домашно насилие и трафик - полиция, социални служби и юристи.

          Изграждане на преходна къща „Резилианс” с капацитет 6 места, в която ще бъдат настанявани лица и деца, жертва на домашно насилие и трафик на хора, които след напускане на Кризисен център нямат възможност за връщане в семейството, тъй като там е рисковата среда. Ще бъдат подбрани след анализ на нуждите и ресурсите за справяне, извършен от екипа на Подкрепящия център „Резилиас” и екипа на Кризисния център, който е работил с потребителя. 

          В рамките на проекта са предвидени и дейности, насочени към разширяване знанията и опита на експертите и екипа, работещи дългосрочно с жертви на домашно насилие и трафик при прилагане на метода „Резилианс”, както и цикъл от обучения по темата, с представители на социалните партньори /поделения на Дирекция «Социално подпомагане», полиция, Дирекция «Бюро по труда», лекари, юристи, психолози в общините на област Силистра/.

         Предлаганите услуги и възможности ще бъдат популяризирани в съответствие с разработен план за публичност по проекта, който включва като дейности публикации в регионални и електронни медии, пресконференции и разпространение на информацинни материали.

          Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, по Договор за безвъзмездно финансиране № 289/18.05.2015 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЖС „Е.Каравелова” Силистра и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИО и оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България