Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

През м. май 2018 г. стартира изпълнението на Проект„Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра“. Същият е финансиран по Договор № 93–00–136/16.05.20187 г. между Министерството на правосъдието и ЖС «Екатерина Каравелова» - Силистра.

В рамките на проекта се подкрепят пострадали от домашно насилие, основно чрез юридическо консултиране. Работи се и с извършители на насилие, насочени със съдебна заповед от Съдилищата на територията на региона. Програмата е дългосрочна, като в рамките на 6 месеца с извършителите работи основно психолог.

През 2017 г. организацията разработи програма за работа с подрастващи, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие.  През 2018 г. е стартирано изготвянето на мини наръчник по темата, насочен към деца във възраст от 7 до 10 години.  Същият ще бъде отпечатан преди началото на учебната година и ще бъде разпространен сред ученици и учители в началния курс на обучение.  До ноември 2018 г. се предвижда провеждането на срещи по училища за приложение на програмата за превенция.

За четвърта поредна година Сдружение «Екатерина Каравелова» извърши мониторинг по приложението на Закона за защита от домашно насилие на територията на региона. Изготвен е мониторингов доклад за прилагане на нормативната уредба, за периода 1.01.2017 – 31.12.2017 г.

Като изводи от мониторинга се налагат следните обстоятелства:

- Постигната е известна координация между институциите и организациите, работещи по проблема на територията на региона, но все още има затруднения в тази насока. Една от препоръките с цел подобряване на координацията и повишаване ефективността при подкрепа на пострадали е създаване на единна национална система, в която да се регистрират издадените съдебни заповеди за защита по смисъла на ЗЗДН, наложените мерки, неизпълнението им и други по целесъобразност. Достъпността до такава система от страна на съдебната и досъдебната власт ще доведе до бързина при проследяване на неизпълнението на съдебните заповеди, както и при случаи на рецидив – респективно предполага бързина и обективност при реакция от страна на съд, прокуратура, МВР, ДСП.

- Дирекциите «Социално подпомагане» не използват правомощията си по Закона за защита от домашно насилие, който дава възможност в случаите на пострадали лица до 14 години, лица поставени под запрещение или лица с увреждане, защита вместо тях да търси съответната дирекция. Тези лица имат ограничена правоспособност, поради което не могат сами да защитят интересите си. В този смисъл и Законът е делегирал права на ДСП.

- Липсва ангажираност по проблема «домашно насилие» от страна на Асоциацията на общопрактикуващите лекари, въпреки изрично вмененото задължение по закон, че всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие по искане на пострадалото лице /по дела по ЗЗДН не се изисква съдебномедицинско свидетелство от патолог, достатъчен е документ от личен лекар/.

- регистрира се необходимост от провеждане на регулярни срещи с представители от различни институции и НПО за решаване, наблюдение и намаляване на риска от повторен акт на насилие по конкретни случаи.

- регистрира се необходимост от провеждане на работни срещи и семинари с експерти, с цел повишаване на чувствителността по проблема, запознаване с добри национални и международни практики и последни тенденции в законодателството на национално и междунароно ниво.