Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ЖЕНСКО СДРУЖЕНИЕ “ЕКАТЕРИНА КАРАВЕЛОВА” е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано в Силистренски окръжен съд с решение № 228/05.03.2002г., фирмено дело 104/2002г.
 
МИСИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА е да защитава правата на жените и децата, жертва на домашно насилие и трафик, да предоставя социални услуги на лица, които са затруднени или не могат да задоволят свои основни жизнени потребности.
 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
•Подпомагане развитието на гражданските и социални права на жените и правото на професионална кариера
•Преодоляване на последиците от преживяно насилие и трафик на хора с цел подобряване на психичното здраве на българката и нейните деца
•Защитава основните права на децата в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето
•Стимулиране на гражданската активност на населението в регион Силистра за решаване на значими регионални проблеми, свързани с различни социални групи и общности
•Разработване на програми и проекти за решаване на демографски, екологични и социални проблеми на населението в региона
 
ДЕЙНОСТТА на членовете на организацията, като неформална група започва през 1997г. Към момента организацията се е утвърдила на местно ниво като обществено ангажирана и с опит в областта на социалното подпомагане и услуги, основно в посока оказване на помощ и подкрепа за жертви на домашно насилие, трафик  на хора и други рискови групи от региона и страната, а именно:
1.През 1997год. Женско сдружение “Екатерина Каравелова” започна дейността си в посока оказване на помощ на жени, жертва на домашно насилие като неформална организация. 
2.През 2001год. с финансиране по различни програми екипът успя да изгради консултативен център, които предоставя психотерапевтична, юридическа, социална и медицинска помощ и Подслон към него. Подслонът бе открит декември 2001г. с подкрепата на община Силистра. С решение № 732 от 29.11.2001г. на Общински съвет Силистра бе предоставено помещение за безвъзмездно ползване за период от 10 години. Така се изгради първият в Северна България подслон за жени и деца, жертва на домашно насилие.  
3.През периода 2002 - 2004год. финансирането на подслона се осигуряваше от едногодишни проекти от НССП и АСП към МТСП. За постигане на устойчивост при предоставяне на тази услуга дейността бе утвърдена като делегирана от държавата дейност към Община Силистра.
С решение № 338 от 29.07.2004г. и № 600от 14.04.2005г. на Общински съвет Силистра бе взето решение да се разчетат натурални и стойностни показатели за издръжка на Подслона, като той се преименува в “Дом за временно настаняване на жени, преживели насилие” като делегирана от държавата дейност, чрез бюджета на Община Силистра. През 2006г. след проведен конкурс, Община Силистра предостави изпълнението на социалната услуга отново на Женско сдружение «Екатерина Каравелова». 
4.От 01.01.2008 година със Заповед № РД01-19 от 18.01.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, домът бе преименуван в Център за временно настаняване на жени и деца.
5.От 01.08.2008 година със Заповед № РД01-750 от 16.07.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, центъра бе преобразуван в Кризисен център за жени и деца, обект на домашно насилие и трафик на хора.
6.Изграден бе Център за обществена подкрепа за деца и семейства в риск от община Силистра, финансиран от Фонд «Социално подпомагане» към МТСП през 2008г. Дейността продължава да се финансира със собствени средства през 2009г. и 2010г. През 2011г. Центъра за обществена подкрепа получи финансиране като делегирана държавна дейност и след проведен конкурс, е предоставен за управление на Женско сдружение „Екатерина Каравелова” като външен доставчик на община Силистра за 2012г.до 2015г.
7.През 2011 г. организацията изгради Център за консултиране и превенция от домашно насилие със средства от държавния бюджет, чрез Министерството на правосъдието, който през 2012 работи на територията на община Силистра със собствени средства (основно доброволен труд на експертите). През 2013,  2014 и 2015 г. организацията отново получи финансиране от Министерството на правосъдието и центъра разшири своя обхват – първо с работа в общините Ситово и Кайнарджа, а през 2014 и 2015 г. разшири обхвата си на територията на цялата област Силистра. 
 
ЧЛЕНСТВА:
Членове на екипа работят активно в Обществения съвет за социално подпомагане и услуги на Община Силистра, Координационния съвет по изпълнение, мониторинг и оценка на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Силистра за периода 2011-2015 г., Общинската комисия за детето, сътрудничат в дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Екипа на ЖС „Е.Каравелова” участва в работните групи за разработване на областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Силистра 2011-2015година.
От 2004г. Женско сдружение „Екатерина Каравелова” е член на Европейско женско лоби със седалище Брюксел, което защитава правата на жените и децата и съблюдава за прилагане на принципите за равнопоставеност, антидискриминация и активно социално включване на всички нива. 
През 2009г. организацията стана съучредител на Алианс за защита срещу насилие основано на пола със седалище град Варна. Дейността на Алианса е свързана и с лобиране на законодателни промени, свързани с борбата срещу домашното насилие и насилието основано на пол. Работата в тези мрежи дава възможност на екипа да актуализира и осъвременява дейността си, като прилага полезните практики на колегите си от други организации, работещи в областта на социалното подпомагане. Организацията активно работи с Националната комисия за борба с трафика на хора от 2010г. при обгрижване и предоставяне на социални услуги на лица, жертва на трафик. 
От 2011 г.ЖС «Екатерина Каравелова» е член на Националната мрежа за децата, която е обединение на граждански организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в цялата страна. Специалистите на ЖС «Е.Каравелова» участват в тематични работни групи «Детско и младежко правосъдие», «Здраве» и «Семейство», сформирани от мрежата, чиито цели са създаването на политики щадящи децата и подкрепящи семействата. 
От 2014 година организацията е съучредител и член на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в който членуват Окръжен и Районен съд – Силистра, Района прокуратура – Силистра, Областната дирекция на МВР и Районните управления «Полиция» - Силистра и Тутракан, Регионална дирекция «Социално подпомагане» и ДСП – Силистра, Тутракан и Дулово, Адвокатска колегия – Силистра и Областна администрация.
 
ЛИЦЕНЗИ – Организацията притежава Удостоверение от АСП за предоставяне на социалните услуги: Център за обществена подкрепа, Кризисен център. Лицензите с които Държавна агенция за закрила на детето разрешава предоставянето на социални услуги за деца на организацията са за: Център за обществена подкрепа и Кризисен център.
 
РЕСУРСИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
1.Собствен собствен сграден фонд, разположен в град Силистра, ул.”Вапцаров” 51, втори етаж, със застроена площ 88м2. Част от този имот – две стаи със сервизен възел е предоставен с решение на Управителния съвет на организацията за дейността на Центъра за обществена подкрепа на деца и семейства в риск.
2.Част от сграда, частна общинска собственост – предоставена за безвъзмездно ползване, за срок от 10 години, с решение на Общински съвет Силистра № 283 от 28.06.2012г. за предоставяне на услугата „Кризисен център” за лица, пострадали от домашно насилие и трафик на хора. 
3.Част от сграда, частна общинска собственост – предоставена за безвъзмездно ползване, за срок от 5 години, с решение на Общински съвет Силистра № 283 от 28.06.2012г. за предоставяне на услугата „Преходна къща - Резилианс” за лица, пострадали от домашно насилие и трафик на хора. 
 
Човешки капитал – специалисти с опит в пряката работа с жертви и извършители на домашно насилие и трафик на хора, с опит при водене на преговори, при решаване на конфликти и т.н.