При нужда

Phone1.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

AZNOP

През 2021 година се отбелязват 30 години от стартирането на Световната кампания „16 дни активизъм срещу насилието, основано на пола“. В световен мащаб, през 2021 г. кампанията е посветена на борбата за елиминиране на фемицида - убийствата на жени основани на техния пол.

От началото на 2021 г. до 15 юли сигналите за домашно насилие до телефон 112 са 14 338; пак от началото на годината до юни само в Софийска районна прокуратура са образувани 700 преписки, касаещи домашно насилие; през 2020 година съдилищата са издали 3 076 заповеди за защита.

По наша информация от данни на медиите от началото на 2021 г. до сега в България са извършени най-малко 17 убийства и опити към убийства на жени.

На 15.10.2021 г. жена беше публично простреляна в главата от бившия си партньор, с когото са живели на семейни начала. Жената е имала заповед за защита по Закона за защита от домашното насилие, за чието нарушаване от извършителя е имало вече образувано досъдебно производство. Извършителят обаче не е бил задържан. Този опит за убийство беше окачествен от представител на МВР като вероятен “инцидент на битова основа“.

На 12.11.2021 г. беше открито тялото на друга убита и захвърлена в куфар жена около Перник. Задържан за убийството е нейният съпруг и баща на общото им дете.

На 17.11.2021 г. момиче беше изнасилено, изтезавано и запалено от негов роднина. Преди това, през 2016 г. извършителят е осъден за изнасилване на майката на момичето – на 2 години и 8 месеца лишаване от сводоба, като е бил освободен от затвора предсрочно.

Описаните случаи и статистика демонстрират продължаващата от десетилетия тенденция в страната ни на подценяване на проблема с домашното насилие, който не се оценява от властите, а оттам и от обществото, като проява на тежка престъпна дейност, срещу която следва да противостои с всички средства на закона, а не като форма на „конфликти“ и „битови инциденти“, за „решаването“ на които не се дължи особен държавен и обществен ресурс.

Фемицидът не засяга само жертвите на домашно насилие. Фемицид са и всички убийства на жени, жертви на трафик, на жени, станали жертви на сексуално насилие и всеки друг случай на жена, убита, защото е жена. Фемицид са и случаите на жертви, доведени до самоубийство поради продължаващо над тях с години насилие, най-често домашно. Фемицид е и всеки случай, когато жена умира не от физическите си рани, а от усложнения и заболявания, резултат от продължаващото срещу нея насилие.

АЗНОП и неговите членове обявяваме 29-ти ноември за ден на възпоменание на убитите жени и деца, жертви на домашно насилие. От години настояваме пред властите да обявят ден за почитане паметта на убитите жертви на домашно насилие по примера на редица други държави, но до момента не сме получавали отговор.

Призоваваме властите в България да изградят ясна и всеобхватна политика за превенция и борба с насилието над жените и децата, включително срещу убийствата на жени, като:

1. Определят ден от календара за почитане паметта на убитите жени и деца, жертви на домашно насилие – 29 ноември.

Определянето на такъв ден ще представлява ясно (и много необходимо) послание от страна на държавата, че домашното насилие е форма на престъпна дейност, към която не се демонстрира търпимост. Такава държавна позиция е необходима и ще представлява сигнал към извършителите на домашно насилие, но и към жертвите в посока окуражаването им да потърсят помощ.

През последните години неколкократно отправяхме запитвания и искания до органите на изпълнителната и законодателната власт за определяне на специален ден от календара за почитане паметта на убитите жени и деца-жертви на домашно насилие, но не получихме никакъв отговор.

2. Оптимизират нормативната уредба за превенция и защита от домашното насилие и другите форми на насилие, основано на пола: Настояваме за приемане на вече предложените от нас промени в Закона за защита от домашното насилие, Наказателния кодекс и Семейния кодекс.

3. Създадат методики за оценка на риска за живота и здравето на пострадалите от насилие, които да се прилагат от институциите на първа линия – органи на МВР, на МТСП и на МЗ. Животът на всяка една жертва на насилие зависи от именно такива оценки, извършени навременно и координирано. Изготвянето на оценки на риска е начин за предотвратяване на последващи престъпления, включително убийства.

Очакваме всички институции да се вслушат и да се присъединят към нашия призив!

Алианс за защита от насилие основано на пола и неговите членове:

Фондация „Български център за джендър изследвания“ – София, Хасково

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – Силистра

Фондация „Позитивни Умения на Личността в Социума“ (П.У.Л.С.) – Перник

Фондация „SOS – Семейства в риск“ – Варна

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ – Хасково и Димитровград

Сдружение „Асоциация Деметра“ – Бургас

Сдружение „Асоциация НАЯ“ – Търговище

Фондация „Център Отворена врата“ – София, Ловеч

Сдружение „Център Динамика“ – Русе

Сдружение „Знание, успех, промяна“ – Дупница.

Подкрепено от Омбудсмана на Република България, г-жа Диана Ковачева.

ACF II Call END EN1В Силистра СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ Силистра с председател инж. Христина Георгиева продължава работата си по реализация на проект на тема „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики”. Той започна на 20.07. т.г. и ще бъде развит до 19.01.2024 г. в партньорство с катедрата по психология във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” – град Велико Търново.

Проектът е по т.нар. тематичен приоритет №4, свързан с повишаване на приноса на гражданските организации за равенство между половете и предотвратяване на насилието по полов признак. Изпълнението му е с финансова подкрепа на Финансов механизъм на ЕИП от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Основна цел на проекта е провеждане на изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола, както и връзката с равенството по отношение на пола.

На този етап е актуална дейност 1 – провеждане на теоретично изследване на историческото развитие на общите и локалните особености на националния характер и полово-ролевите стереотипи в българското семейство. Търсят се обобщения по резултати от него, отнасящи се до социалните роли на жената, мъжа и детето в рамките на семейството. На база на т.нар. мета анализ ще бъде изготвена „Хронологична карта на българското семейство“.

Тя ще включва отношенията мъж-жена и ролите им в различните социално-икономически обстоятелства; социалната архитектура и идеология; етнографските особености и историческите процеси в различните райони на България. Изследването ще бъде публикувано като монография и на база на него през следващата академична година предстои за изучаващите „Етнопсихология“ в учебната програма на ВТУ да бъде включен курс лекции „Психология на българското семейство”.

Дейността е с непосредствен принос за постигане на специфичната цел на проекта, тъй като теоретично изследва причините и следствията за насилието основано на пола и е в основата на формиране на обществени политики, както и на информиран дебат.

На бъдещ етап изготвената хронологична карта ще е основа на последващо качествено и количествено проучване на полово-ролевите стереотипи, нагласите към домашното насилие и взаимоотношенията в семейството в 14 административни области в Република България.

Монографията ще бъде издадена в електронен вариант и ще бъде публикувана за свободен достъп на интернет страниците на ВТУ и на ЖС „Е. Каравелова” (2 публикации). Отделно ще бъде отпечатана на хартиен носител в тираж 200 бр., за да достигне до библиотеки и висши училища в страната.

 Logo ekaravelova В Силистра и областта продължават дейностите в пет направления на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ по изпълнение на 4-месечен проект в периода 18.08.-17.12.2021 г. Той е финансиран от държавния бюджет за Република България по договор с Министерство на правосъдието и на тема „Превенция и защита от домашно насилие чрез надграждане в дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра“.

През последния период са регистрирани 8 извършители на домашно насилие, насочени със съдебно решение към Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра (ЦКПДН). Предвид ограниченията покрай коронавируса, консултациите се провеждат онлайн с тези от тях, с които е възможно осъществяване на мобилна връзка. Независимо от трудностите в това отношение с оформилата се целева група са проведени над 70 консултации в няколко посоки: психологически, социални и юридически.

Провелите консултациите специалисти към Центъра имат следните впечатления от тях: запазени са нагласите на извършителите към участие в Програмата, т.е. всеки, който е включен в нея, първоначално е негативно настроен, предвид предварителните му очаквания да получи наказание. Постигнати резултати има отчетени при тези от тях, които осъзнават своето деяние и съответно показват желание за промяна. В този смисъл най-важната цел на Центъра е да насочи своето внимание към постигане на промяна в нагласата.

Търсят се заедно отговори на много въпроси, от който най-важният е как да се реагира в ситуация на конфликт, така щото да отстояваме себе си, но без прилагаме на насилие над другия. Индивидуалните консултации са насочени към установяване на причини и начини на изразяване на агресия, динамиката на партньорските взаимоотношения, преодоляване на симптоми на депресия, повишаване на съзнателността и собствената отговорност, самоконтрола и др. Обсъждани са разнообразни теми, свързани със семейни ценности, роли на родителя и партньора, видове насилие и ефекти от тях, различни стратегии за справяне с чувства на гняв и тревожност, развиване на умения за отстояване без агресия и др.

В пряката работа по програмите с извършители и жертви на домашно насилие продължава подкрепата от страна на институциите, имащи отношение към проблема. Запазена е тенденцията повечето от пострадалите лица – потребите на ЦКПДН, да са насочени към услугата от органите на МВР.

Във връзка с конкретната работа с пострадали – издадени са 6 заповеди за незабавна защита в резултат на подкрепа от страна на ЦКПДН и 7 заповеди за защита. В рамките на проекта се работи с 10 лица. Проведени са над 30 юридически консултации. Готови за отпечатване на хартиен носител са предвидените по проекта наръчници в джобен формат, съдържащи препоръки и насоки към пострадали и извършители на домашно насилие.

ACF II Call END EN1

Проект:Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.”

Договор:ACF/817

Период на реализация на проекта: 20.07.2021 г. – 19.01.2024 г.

Тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак.

Бенефициент:     Женско сдружение „Екатерина Каравелова”, гр. Силистра

Партньор по проекта: Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий”

Размер на общо допустимото безвъзмездно финансиране: 85162,00 евро

Основна цел на проекта: Провеждане на изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. След приключването на проекта в дългосрочен план се целят законодателни промени в България и извеждането на успешни образователни, социални и правни мерки за ограничаване и предотвратяване на домашното насилие/насилието, основано на пола.

Основни целеви групи: Политици на национално и европейско ниво и университетски институции.

Реализирани дейности: В ход е провеждането на Теоретично изследване за историческото развитие на общите и локални особености на националния характер и полово-ролевите стереотипи в българското семейство. Партньора по проект – ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, сформира експертен екип (колегиум) от трима учени, специализирани в областта на етнопсихологията, социалната психология и психологията на развитието, който извършва теоретичния анализ, чрез проучване на наличната етнографска, психологическа и историческа литература. Екипа изследва социалните роли на жената, мъжа и детето в контекста на семейството. В края на ноември 2021 г. се предвижда резултатите от изследването да бъдат описани в монография. Същата ще бъде отпечатана и предоставена на университетите и библиотеките в страната. Неин електронен вариант ще бъде публикуван за свободен достъп в интернет страниците на Великотърновския университет и Женско сдружение „Екатерина Каравелова”. Предвижда се изследването да

бъде включено в учебната програма по Етнопсихология на Великотърновски университет.

На база теоретичния анализ ще се изготви и „Хронологична карта на българското семейство“, която ще дава информация за историческото му развитие в районите на България. Тя ще послужи за определяне на 14 области с характерни особености в социално-икономически аспект и фолклор, в които през 2022 г. ще се проведе качествено изследване за полово-ролевите стереотипи, нагласите към домашното насилие и взаимоотношенията в семейството.

 

Logo ekaravelova

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ изпълнява нов 4-месечен проект (18.08.-17.12.2021 г.) на тема „Превенция и защита от домашно насилие, чрез надграждане в дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра“. Той е финансиран с 22 090 лв., като средствата са от държавния бюджет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по договор № 93-00-264/17.08.2021 г. с Министерство на правосъдието на Република България.

Предвидени са дейности в пет направления: предоставяне на подкрепа на пострадали от домашно насилие; отпечатване и разпространение на мини ръководство в подкрепа на пострадали от домашно насилие; работа по специализирана програма с извършители; изработка и разпространение на мини ръководство за извършители на домашно насилие; информираност и публичност по проекта.