Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ACF II Call END EN1Във връзка с реализацията на проект № ACF/817 „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики”, финансиран от Фонд „Активни граждани“ България към Финансовия механизъм на ЕИП от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, на 21 и 22 април 2023 г. във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” ще се проведе научно - практическа конференция на тема „Домашното насилие в българското семейство“. Събитието се организира от ВТУ – партньор на СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“, гр. Силистра, което е бенефициент по проекта.

Целта на коференцията е да бъдат представени изследвания и добри практики за превенция и интервенция, насочени към справяне с проблема „домашно насилие“, чрез промени в образователната система, системата на социалните услуги, полиция и правосъдие. Представените доклади ще бъдат публикувани в сборник, посветен на конференцията.

В изпълнение на проекта до момента са проведени три изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола, които могат да бъдат изтеглени от интернет страницата www.ekaravelova.org. Анализа сочи, че насилието е проблем, който следва да бъде разглеждан сериозно. По-конкретно в България липсва система и официална статистика както на агресията, така и на насилието. Това възпрепятства създаването на каквито и да било подредени и смислени политики във връзка с превенцията и противодействието на агресията и насилието, а те са факт. Налице са данни, общи за страната, от които не е възможно да бъде изведено почти нищо като цел, стратегия, камо ли политика. Същото касае и системата на социални услуги и като цяло на социалните. Липсата на официална статистика във всички области и от всички органи на изпълнителната власт води до несъвършени и частични изводи, които се правят на база данни на Министерство на вътрешните работи (МВР) и се вземат предвид сигнали, които са подадени в районни управления на МВР. Всъщност това е проблем, тъй като сигналът всъщност е индикация за непоносимост и безпомощност. Споделянето на насилието е последна инстанция на насилствените взаимоотношения в семейството. Не е случайно, че в голямата част от проявите на насилие, които завършват със смърт на жертвата, липсват или са били налице еднократни актове на сигнализиране на компетентните органи.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.