Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Домашното насилие е нарушение на правата на човека!

Домашното насилие, извършено в присъствието на дете е насилие и срещу детето!

Във всяко съвременно общество, независимо от етапа на неговото развитие, в една или друга степен жените са подложени на насилие. Насилието обусловено от пола е широко разпространен и често срещан проблем по целия свят, засягащ всички аспекти от живота на жените - от дома до работното място и улицата. Насилието по своята същност е форма на дискри­минация, а дискриминацията спрямо жените е резултат от историческата неравнопоставеност между половете и стереотипното схващане, че жените са по-слабия пол, спрямо другия - силен.

През 1989 г. Комитета за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените препоръчва, държавите - страни по Женската конвенцията но ООН да включат в своите доклади информация отнасяща се до насилието спрямо жените. Комитетът установява, че не всички доклади отразяват тясната връзка между дискриминация и насилие, чиято същност се изразява в накърняването на основните човешки права и свободи намиращи се под контрола и защитата на международните правозащитни институции: право на живот, право на душевна и телесна неприкосновеност, право на свобода от изтезание, право на най-висок стандарт на физическо и душевно здраве, право на лична свобода и сигурност, право на еднаква защита от закона и др.

На 16 март 2005 г. Българския Парламент прие на 2ро четене Закона за защита срещу домашното насилие (обн.,ДВ,бр.27 от 29 март 2005 г.). Той урежда правата на лицата, пострадали от домашно насилие, мерките за защита и реда за тяхното налагане. Отговорността по този закон не изключва гражданската и наказателната отговорност на извършителя.

Закона класифицира като домашно насилие всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, както и опитът за такова, принудителното ограничаване на личната свобода и на личния живот, извършено спрямо лица, които се намират или са били в семейна или родствена връзка, във фактическо съпружеско съжителство или които обитават едно жилище. Защита по този закон може да търси всяко лице, пострадало от домашно насилие, извършено от: съпруг или бивш съпруг;. лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство; лице, от което има дете; брат или сестра; роднина по сватовство до втора степен; настойник, попечител или приемен родител.

Нашите съвети:

Ако Вашият съпруг или приятел веднъж вече е упражнил насилие върху Вас, съществува голяма вероятност да го направи отново.

Добре е да сте подготвени за този момент!

Преди ново насилие:

Съберете на едно място необходими документи и вещи, ако се наложи спешно да напуснете дома:

 • свидетелство за граждански брак и акт за раждане (ваш и на децата Ви);
 • съдебно - медицинска експертиза за предишно насилие (ако има такава)медицински картон и лекарства (при диабет, астма и др.)
 • телефонните номера на близки хора и Център "ЕТА", пари, ценности и вещи от първа необходимост;

Поставете ги на лесно достъпно за вас място - при съсед, роднина, приятел

Уговорете възможността да се подслоните при близък или в Дом за временно настаняване към Център "ЕТА";

По време на самото насилие:

 • Викайте за помощ - няма от какво да се срамувате, насилникът трябва да се срамува;
 • Обадете се в Полицията;
 •  Помолете близък да Ви придружи до медицинско заведение или до безопасно място;

След насилието:

 •    Извадете си медицинско свидетелство;
 •    Запазете разкъсаните дрехи, ако има такива;
 •    Помолете близък да опише на хартия какво вижда, да отбележи датата и да се подпише

Защо допускаме насилие?

Жените, малтретирани от своите партньори често отричат и се примиряват с насилието, като изтъкват различни причини:

 •    Оставам в името на децата;
 •    Не мога да оцелея сама;
 •    Той ще се промени и ще стане отново добър;
 •    Заслужавам си боя, защото го предизвиках;
 •    Ако не правя грешки, той няма да ме малтретира пак
 •    Редица обществени нагласи обслужват насилието в семейството, като вменяват цялата вина и отговорност на жената:
 •    Жената предизвиква агресията на своя съпруг;
 •    Мъжете имат право да държат в подчинение жените си;
 •    Жените обичат да бъдат малтретирани;
 •    Малтретираните жени са с ниско образование и социално положение;
 •    Малтретираните жени са психично болни

Подобно отношение обяснява страха на жените да потърсят помощ и да разкрият истината за тежкия си живот.

ЗАПОМНЕТЕ:

Отговорност за насилието носи единствено само насилникът!