Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ACF II Call END EN1В изпълнение на дейностите по проект № ACF/817 - „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, изпълняван от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в партньорство с Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“, в началото на м. декември 2023 г. предстои провеждането на срещи в Българския парламент с комисиите по правни въпроси, образование и науката и Комисия по труда, социалната и демографска политика към Народно Събрание на Република България.

В рамките на тези срещи ще бъдат представени постигнатите резултати по проекта и изводите от направените изследвания. Ще се обсъдят подходящи политики за предотвратяване на домашното насилие и насилието основано на пола в България.

До момента са проведени три изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола, които могат да бъдат изтеглени от интернет страницата www.ekaravelova.org. Генералният извод от трите проучвания сочи, че в най – голяма степен за насилие в българското семейство се възприема физическото насилие, като останалите видове (психическо, емоционално, икономическо, сексуално), които причиняват страдание се подценяват. Резултатите от изследванията бяха представени през лятото на 2023 г. пред българските евродепутати и изпратени до комисията по правата на жените и равенството между половете (FEMM).

Обобщените изводи, насочени към политическите фигури в България са насочени към образователната система, социалната политика, законодателна и изпълнителна власти и политическото говорене, което следва да бъде изчистено от всякакъв език на омразата и провокации, които се базират на полов признак или представляват толериране на насилието.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Logo ekaravelovaВ процес на приключване е четиримесечният проект на тема „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра 2023 г.“, осъществяван от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – Силистра по договор № 93-00-77, финансиран от Министерство на правосъдието. Той е продължение на други подобни проекти, благодарение на които екипът на Сдружението осигурява защита, възстановяване и реинтерграция на пострадали от домашно насилие.

През изминалото време специалистите на Центъра са работили с 16 пострадали при домашно насилие. С тях са проведени 48 консултативни срещи с юрист, 32 с психолог и със социален работник - 39. Извършителите на домашно насилие, които също са били обект в работата - става дума за четирима души, са участвали в специализирани програми, където са проведени 2 юридически консултации, 55 психологически и 34 социални.

В същото време дейностите по превенция в рамките на проекта включваха и разработката на програма за ученици в горен гимназиален курс. Проведен е семинар с учители и педагогически съветници за съгласуване на програмата, тествана в 5 училища в регион Силистра. Сдружението отново получи подкрепата на ОД на МВР - Силистра при всички срещи с ученици, като в тях участваха районни полицейски инспектори, които споделиха за своите правомощия и натрупания опит при случаи на домашно насилие.

Logo ekaravelovaВ края е реализацията на 4-месечен проект „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра 2023 г.“, който Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – Силистра, осъществява по договор № 93-00-77-14.07.2023 г., финансиран от Министерство на правосъдието. Той е продължение на други подобни проекти, благодарение на които екипът на Сдружението осигурява защита, възстановяване и реинтерграция на пострадали от домашно насилие.

Темата на проекта есвързана с домашно насилие. В рамките на проекта освен пряка работа с пострадали и извършители на насилие се работи и по превенция. Изготвена е програма за работа с младежи в горен гимназиален курс, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за превенция и защита от домашно насилие. Програмата включва насоки, информация, инструменти за работа с подрастващите. Същата е представена пред учители и педагогически съветници от учелищата на област Силистра. Проведени са пет обучения с ученици от горен курс от училища в четири общини в областта: земеделските гимназии в Силистра, Ситово и Средище, както и в Езикова гимназия – Силистра и Средно училище „Васил Левски“ – град Дулово. Според обратната връзка от учениците, по темата не е работено активно през годините, но прави впечатление, че подрастващите имат представа за насилието във физическата и психическата му форма. До знанието им бе доведено и че неглижирането на децата в семейството също е насилие, за да им стане ясно защо родителите трябва да им обръщат повече внимание.

ACF II Call END EN1Във връзка с реализацията на проект № ACF/817 „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики”, финансиран от Фонд „Активни граждани“ България към Финансовия механизъм на ЕИП от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, Женско сдружение Екатерина Каравелова“ – Силистра в партньорство с Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” проведе няколко национални изследвания по темата домашно насилие и насилие основано на пола. С тези изследвания насочени към политици на национално и европейско ниво и университетски институции, се цели в дългосрочен план постигане на законодателни промени в България и извеждането на успешни образователни, социални и правни мерки за ограничаване и предотвратяване на домашното насилие и насилието, основано на пола в България.

Разработени са четири документа с различна насоченост, които са разпространени сред Регионалните библиотеки в страната, Университетските институции с хуманитарни профили, професионалисти пряко работещи с пострадали (Социални служби, Главна дирекция „Национална полиция“ и др.), политици на национално и Европейско ниво:

  • Монография „Изследване на етнопхсихологическите и културни особености на българското семейство в контекста на насилието, основано на пола“ – въведен нов цикъл лекции към ВТУ, катедра „Психология“;
  • Наръчник „Ние сме с Вас“ - насочен към професионалисти работещи по проблема „домашно насилие“;
  • Наръчник „Публични политики спрямо полово – ролевите стериотипи и нагласи, водещи до насилствени отношения в българското семейство“, насочен към политици и представители на изпълнителната власт;
  • Сборник с научни доклади, представени в рамките на проведена през 2023 г. научна конференция на тема „Домашното насилие в българското семейство“.

Тези документи могат да бъдат изтеглени от интернет страницата www.ekaravelova.org (меню „библиотека“).

С резултатите от проведените изследвания бяха запознати научната общност, (чрез провеждане на конференция), българпски евродепутати (чрез пряка среща), членове на комисията за правата на жените към Европейският парламент – FEMM (чрез изпращане на анализ и предложения до комисията), професионалисти (чрез разпространение на издадените документи) и широката общественост (чрез медийно оповестяване на резултатите).

Предстои до края на 2023 г. провеждането на срещи в Българския парламент с комисиите по правни въпроси, образование и науката и Комисия по труда, социалната и демографска политика към Народно Събрание на Република България, за обсъждане на подходящи политики за предотвратяване на домашното насилие и насилието основано на пола.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Logo ekaravelovaИзмина още един месец от започналия на 15 юли т.г. 4-месечен проект на тема „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра 2023 г.“, който Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – Силистра, осъществява по договор №93-00-77, финансиран от Министерство на правосъдието. Той е продължение на други подобни проекти, благодарение на които екипът на Сдружението осигурява защита,възстановяване и реинтерграция на пострадалите от домашно насилие.

Как: чрез своевременно предоставяне на качествени услуги при решаване на възникнал проблем в семейството. По същия начин се работи и с извършителите на домашно насилие с оглед предотвратяване на рецидивите им в това отношение. През изтеклия месец е обърнато професионално внимание с консултации на 13 пострадали от домашно насилие и на четирима извършители.

В проекта е заложена и в частност темата „Повишаване чувствителността на подрастващи – ученици в 9-и до 12-и клас в средни училища в област Силистра, която също е в контекста на проблема „домашно насилие”. Как: чрез разработка и провеждане в училища от областта на програма за превенция и защита. В това отношение през м. октомври т.г. завършва работата с младежи от горния курс на обучение в средни училища (по проекта става дума за стотина ученици и за петнадесетина учители) със семинари в училища, с учители и педагогически съветници.

Подобна среща ще има и със съдействие на Областна администрация Силистра, която е съучредител преди няколко години на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие. На нея ще бъдат споделени добри практики. Работата с подрастващите и с техните преподаватели в училище е предпоставка за превенция на домашното насилие.

Проведено през 2022 г. изследване на организацията сочи, че само за 2021 г. са регистрирани над 60 фатални случаи в хипотезата на домашно насилие, а броят на децата – жертва на насилие, нараства с 10% през последните три години. Всички изследвания, реализирани от сдружението през тригодишния период могат да бъдат изтеглени от меню „библиотека“) в сайта на организацията:: www.ekaravelova.org.