Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

logotooВ края на м. Март 2024 г. приключи проект за безвъзмездно финансиране на Кризисен център – Силистра, управляван като външен доставчик от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“.

Проектът бе финансиран от Фонд „Социална закрила“, по Договор за безвъзмездно финансиране № РД04-148/15.12.2023 г., целева програма „Закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуги“. С отпуснатите 4700 лв. в продължение на малко повече от 3 месеца бяха осигурени хранителни продукти за потребителите на Кризисния център, който е с капацитет 10 места.

Финансирането даде възможност за осигуряването на богати трапези по празниците (Коледа, Нова година, именни и рождени дни на потребителите) от една страна, а от друга позволи на сдружението средствата от това перо да се пренасочат за подобряване на социалната инфраструктура в услугата, осигуряване на необходимите прегледи и медикаменти на нуждаещите се потребители, заплащане на високите сметки за консумативи през зимните месеци (вода, отопление и други възникнали нужди).  

Организацията изказва своята благодарност към държавата и в частност към Фонд „Социална закрила“, относно получената навременна подкрепа, която доведе до подобряване качеството на предоставяната в КЦ услуга „Осигуряване на подслон“ за пострадали от домашно насилие и трафик на хора.

logotooПрез м. Декември 2023 г. Женско сдружение „Екатерина Каравелова“, гр. Силистра, което е външен доставчик на услугата „Кризисен център за пострадали от домашно насилие и трафик на хора“ с капацитет 10 места, получи финансиране в размер на 4700 лв. за хранителни продукти, предоставено от Фонд „Социална закрила“, по Договор за безвъзмездно финансиране № РД04-148/15.12.2023 г.Средствата са отпуснати по Целева програма „Закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуги“.

Едно от основните пера за издръжка на Кризисния център е за храна на настанените. Финансирането, предоставено чрез Фонд „Социална закрила“ дава възможност средствата от това перо да се пренасочат за подобряване на социалната инфраструктура в услугата, осигуряване на необходимите прегледи и медикаменти на нуждаещите се потребители, заплащане на високите сметки за консумативи – вода и отопление през зимните месеци и други възникнали нужди.  

Освен това полученото финансиране дава възможност потребителите на услугата да посрещнат Коледа и Нова година, личните си празници и други такива, свързани със специални обредни храни, с богата и разнообразна трапеза.

КоледаБъдни вечер

ПОКАНА

Управителният съвет на СНЦ ”Женско сдружение Екатерина Каравелова”- гр. Силистра, на основание чл.26, т.”в” от устава, свиква Общото събрание на сдружението, което ще се проведе на 29.03.2024г. от 14.00 часа, в гр.Силистра в офиса на организацията, находящ се на адрес: гр. Силистра, ул.”Н.Й.Вапцаров” № 51, ет. 2, при следният

ДНЕВЕН РЕД:

Т.1. Отчет за дейността на Управителния съвет;

Т.2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружението;

Т.3. Избор на нов управителен съвет

Т.4. Приемане и освобождаване на членове на Сдружението;

Т.5.Разни.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същият дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

        Председател на УС: Христина Георгиева

ОБЯВА

ЖС „Екатерина Каравелова” обявява конкурс за длъжностите

„Психолог” – 1 щат

„Социален работник” -1/2 щат

в Център за обществена подкрепа – гр.Силистра 

ACF II Call END EN1През януари 2024 г. приключва проект № ACF/817 - „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, изпълняван от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в партньорство с Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“, на 14.12.2023 г. Неговата цел бе насочена към изследване за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола във връзка с равенството по отношение на пола, а хората към които бе насочена инициативата са политици на национално и европейско ниво и университетски институции.

В рамките на неговото изпълнение бяха реализирани следните дейности:

-  Теоретично изследване на българското семейство, съдържащо данни и факти за насилието и взаимоотношенията в локален, национален, етнически и трансгенерационен план. Изследването е публикувано в монография и е достъпно на адрес в интернет www.ekaravelova.org (меню „библиотека“). Печатни копия на монографията са разпространени сред регионалните библиотеки в страната и висшите учебни заведения с хуманитарни специалности. На база изследването бе изготвена „Хронологична карта на българското семейство“. През есента на 2023 г. то да бе въведено като курс лекции в учебната програма по Етнопсихология във Великотърновски университет.

-  Количествено и качествено изследване на полово – ролевите стереотипи, нагласи към домашното насилие и взаимоотношения в семейството към настоящия момент в България. В 14 области от страната с характерни особености в социално-икономически аспект и фолклор се изследваха полово-ролевите стереотипи, нагласите към домашното насилие и взаимоотношенията в семейството по метода на фокус групите. В изследването бяха включени жители на малко, средно и голямо населено място, лица от различни възрастови групи и ученици от горен гимназиален курс. Паралелно бе проведено анкетно проучване (количествено изследване) във всички 28 области в страната, което изследва нагласите и дефицитите по отношение на домашното насилие. Извършен бе анализ на събраните количествени и качествени данни, който послужи за изработването на два броя наръчници – за професионалисти (образователни институции и помагащи професии) и за публични личности влияещи на политиката свързана с домашното насилие и насилието основано на пола. Трите документа (анализ и два броя наръчници) са публикувани за свободен достъп в интернет страницата на ЖС „Е.Каравелова (www.ekaravelova.org). Наръчниците са разпространени сред социалните служби в страната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, доставчици на социални услуги, политици и библиотеки.

-  Научно - практическа конференция на тема „Домашното насилие в българското семейство“– в рамките на коференцията бяхапредставени изследвания и добри практики за превенция и интервенция, насочени към справяне с проблема „домашно насилие“, чрез промени в образователната система, системата на социалните услуги, полиция и правосъдие. Представените доклади саотпечатани в сборник. Същият е публикуван за свободен достъп в интернет страницата www.ekaravelova.org и е разпространен сред регионалните библиотеки в страната.

-  Посещение в Европейския парламентосъществени бяха срещи с трима евродепутати от българската квота. В рамките на тези срещи екипа представи резултатите по проекта и направи предложения за промяна в образователната и социалната политика в Европейския съюз и България за предотвратяване на насилието основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. Изготвено и изпратено бе писмо до членовете на комисията по правата на жените и равенството между половете (FEMM)с информация за проекта и резултатите от проведените изследвания, както и конкретни предложения насочени към надграждане политиките и програмите на Европейско ниво.

-  Провеждане на среща в Българският парламентс представители на комисиите по правни въпроси, социална политика, образование и наука. В рамките на срещата бяха представени постигнатите резултати по проекта, изводите от направените изследвания и предложения за въвеждане на промени в социалната, образователната, здравната и правосъдната политики на страната.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Научна конференцияФГ Смолян