Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ACF II Call END EN1Във връзка с реализацията на проект № ACF/817 „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики”, финансиран от Фонд „Активни граждани“ България към Финансовия механизъм на ЕИП от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, на 21 април 2023 г. във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” се проведе научно - практическа конференция на тема „Домашното насилие в българското семейство“. Събитието се организира от ВТУ – партньор на СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“, гр. Силистра, което е бенефициент по проекта. В рамките на събитието бяха представени изследвания и добри практики за превенция и интервенция, насочени към справяне с проблема „домашно насилие“, като предстои представените доклади да бъдат публикувани в сборник, посветен на конференцията.

Основна цел на проекта е провеждане на изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. Тези изследвания са насочени от своя страна към политици на национално и европейско ниво и университетски институции, които в дългосрочен план да доведат до законодателни промени в България и извеждането на успешни образователни, социални и правни мерки за ограничаване и предотвратяване на домашното насилие и насилието, основано на пола.

До момента са проведени три изследвания на база които са издадени три документа:

-   Монография „Изследване на етнопхсихологическите и културни особености на българското семейство в контекста на насилието, основано на пола“;

-      Наръчник „Ние сме с Вас“, насочен към професионалисти работещи по проблема „домашно насилие“;

-    Наръчник „Публични политики спрямо полово – ролевите стериотипи и нагласи, водещи до насилствени отношения в българското семейство“, насочен към политици и представители на изпълнителната власт.

Тези документи могат да бъдат изтеглени от интернет страницата www.ekaravelova.org (меню „библиотека“).

Анализа от изследванията сочи, че насилието е проблем, който следва да бъде разглеждан сериозно. Необходимо е политическите фигури в България да заострят вниманието си и да предприемат промени в сферата на образователната система, социалната политика, законодателна и изпълнителна власти. Тъй като генералният извод от трите проучвания сочи, че в най – голяма степен за насилие в българското семейство се възприема физическото насилие (останалите видове - психическо, емоционално, икономическо и сексуално се подценяват), много важна част от дейностите на държавата ни по предотвратяване на феномена домашно насилие трябва да бъде насочена към неговата превенция.

Като особено важна препоръка към политиците изследователите фокусират необходимостта от политическо говорене изчистено от езика на омразата и провокациите, базирани на полов признак, или представляващи толериране на насилието, тъй като политиците са тези, чиито идеологии създават нормите и разбиранията относно света, държавата, хората, отношенията между тях и т.н.

В началото на м. юни 2023 г. предстои посещение в Европейският парламент и среща с комисията по правата на жените FEEM. В рамките на предвидените срещи отвъд представянето на резултатите от проекта, се цели формирането на конкретни предложения, които касаят образованието и социалната политика в Европейския съюз и България.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.