Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ACF II Call END EN1Проект № ACF/817Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.” Е финансово подкрепен от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Реализира се от Женско сдружение „Екатерина Каравелова”, гр. Силистра в партньорство с Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий”, в периода 20.07.2021 г. – 19.01.2024 г. Целта на проекта е насочена към изследване за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола във връзка с равенството по отношение на пола. Основните целеви групи към които е насочена инициативата са политици на национално и европейско ниво и университетски институции.

Извършено е вече теоретично изследване на българското семейство, съдържащо данни и факти за насилието и взаимоотношенията в семейството. Същото е публикувано в интернет страницата www.ekaravelova.org.

Някои аспекти от изследването:

Най-честите ефекти от психологическата злоупотреба при жените-жертви са:

ü  7 от 10 психологически малтретирани жени проявяват симптоми на Посттравматично стресово разстройство (ПТСР) и/или депресия;

ü  Жените, страдащи от психологическо насилие, са много по -склонни да съобщават за лошо физическо и психическо здраве и да имат повече от 5 посещения при лекар през последните години;

ü  Психологическата злоупотреба е по-силен предиктор за ПТСР, отколко­то физическото насилие сред жените.

Животът в насилническа семейна среда като пострадал (жертва или свидетел) води до две крайно отри­цателни следствия:

ü  Предпоставка е за формиране на нагласи за насилническо по­ведение. Това означава, че всеки, израснал в подобна среда е потенциален насилник.

ü  Предпоставка е за деформация на личността. Нарушени са ней­ните вътрешна сигурност и увереност за справяне със семейните и социал­ните ангажименти, което формира като цяло враждебно отношение към околната среда.

По – значими съвременни фактори на средата (външни за индивида), които засилват тенденцията за упражняване на насилие от страна на българите.

üсоциално-икономическата криза – фактор, който застрашава физиче­ското оцеляване на отделни граждани или цели семействата и предиз­виква духовно обезверяване;

üсредствата за масова информация – фактор, който застрашава из­граждането на ценностната система у подрастващите и в известен смисъл провокира използването на насилието като механизъм за реша­ване на конфликти или за бързо завоюване на успех;

üглобализацията – фактор, който застрашава себереализицията на ли­чността. В глобалното общество човек осъзнава своето несъвършенство и по-често изпада в депресия, израз на духовната неудовлетвореност;

üотчуждението – фактор, който застрашава сплотеността на общ­ността като група и провокира несигурност и недоверие към външният свят на равнище личност;

ü социалната аномия – фактор, който застрашава съхраняването на духовната идентичност, тъй като липсата на ценности и ценностни ориентации се отразява предимно регресивно на човешкия род.

През 2022 г. стартира анкетно проучване (количествено изследване) във всички 28 области в страната, което се извършва от студенти. Неговата цел е да измери нагласите и дефицитите по отношение на домашното насилие. Определени са 14 области от страната с характерни особености в социално-икономически аспект и фолклор, в които вече се реализира изследване на полово-ролевите стереотипи и взаимоотношенията в българското семейство към момента по метода на фокус групите.

До края на проекта се предвижда Провеждане на международна научна конференция за по-широко обсъждане на проблемите свързани с насилието основано на пола и равенството по отношение на пола, провеждане на Работна среща в Европейския парламент с комисия по правата на жените и равенството между половете (SEMM) и Работни срещи с Комисия по правни въпроси, Комисия по образованието и науката и Комисия по труда, социалната и демографска политика към Народно Събрание на Република България, за обсъждане на подходящи политики за предотвратяване на домашното насилие и насилието основано на пола.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.