Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

През м. май 2018 г. стартира изпълнението на Проект„Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра“. Същият е финансиран по Договор № 93–00–136/16.05.20187 г. между Министерството на правосъдието и ЖС «Екатерина Каравелова» - Силистра.

В рамките на проекта се подкрепят пострадали от домашно насилие, основно чрез юридическо консултиране. Работи се и с извършители на насилие, насочени със съдебна заповед от Съдилищата на територията на региона. Програмата е дългосрочна, като в рамките на 6 месеца с извършителите работи основно психолог.

През 2017 г. организацията разработи програма за работа с подрастващи, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие.  През 2018 г. е стартирано изготвянето на мини наръчник по темата, насочен към деца във възраст от 7 до 10 години.  Същият ще бъде отпечатан преди началото на учебната година и ще бъде разпространен сред ученици и учители в началния курс на обучение.  До ноември 2018 г. се предвижда провеждането на срещи по училища за приложение на програмата за превенция.

За четвърта поредна година Сдружение «Екатерина Каравелова» извърши мониторинг по приложението на Закона за защита от домашно насилие на територията на региона. Изготвен е мониторингов доклад за прилагане на нормативната уредба, за периода 1.01.2017 – 31.12.2017 г.

Като изводи от мониторинга се налагат следните обстоятелства:

- Постигната е известна координация между институциите и организациите, работещи по проблема на територията на региона, но все още има затруднения в тази насока. Една от препоръките с цел подобряване на координацията и повишаване ефективността при подкрепа на пострадали е създаване на единна национална система, в която да се регистрират издадените съдебни заповеди за защита по смисъла на ЗЗДН, наложените мерки, неизпълнението им и други по целесъобразност. Достъпността до такава система от страна на съдебната и досъдебната власт ще доведе до бързина при проследяване на неизпълнението на съдебните заповеди, както и при случаи на рецидив – респективно предполага бързина и обективност при реакция от страна на съд, прокуратура, МВР, ДСП.

- Дирекциите «Социално подпомагане» не използват правомощията си по Закона за защита от домашно насилие, който дава възможност в случаите на пострадали лица до 14 години, лица поставени под запрещение или лица с увреждане, защита вместо тях да търси съответната дирекция. Тези лица имат ограничена правоспособност, поради което не могат сами да защитят интересите си. В този смисъл и Законът е делегирал права на ДСП.

- Липсва ангажираност по проблема «домашно насилие» от страна на Асоциацията на общопрактикуващите лекари, въпреки изрично вмененото задължение по закон, че всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие по искане на пострадалото лице /по дела по ЗЗДН не се изисква съдебномедицинско свидетелство от патолог, достатъчен е документ от личен лекар/.

- регистрира се необходимост от провеждане на регулярни срещи с представители от различни институции и НПО за решаване, наблюдение и намаляване на риска от повторен акт на насилие по конкретни случаи.

- регистрира се необходимост от провеждане на работни срещи и семинари с експерти, с цел повишаване на чувствителността по проблема, запознаване с добри национални и международни практики и последни тенденции в законодателството на национално и междунароно ниво.

Повече от месец Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ работи по поредния си финансиран от Министерството на правосъдието проект „Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра“, чиито основни цели са насочени към подкрепа на пострадали от домашно насилие, работа по специализирана програма с извършители, превенция на насилието, чрез работа в училищна среда и мониторинг на прилагането на националното законодателство по проблема в регион Силистра през 2017 г.  

Периода на реализация на проекта е 6 месечен /16.05.2018 – 16.11.2018 г./, а максимално допустимото финансиране е в размер на 26918 лв., които са договорени в рамките на Договор № 93–00–136/16.05.20187 г. между Министерството на правосъдието и Сдружението.

От старта на проекта до момента експертите на ЦКПДН са работили с 8 лица, потърсили подкрепа, 7 от които са насочени към услугите от РУ „Полиция“ – Силистра, а едно от лицата е насочено от Отдел „Закрила на детето“. Проведени за периода са 23 юридически консултации и 23 социални. Прави впечатление, че пострадалите не търсят подкрепата на психолог.

В специализираната програма за извършители на домашно насилие са включени 6 лица, 5 от които са регистрирани като случаи преди началото на проекта, но работата с тях продължава. Основанието за включването на тези лица е съдебно Решение на Районен съд - Силистра, с което извършителите са задължени да посещават програмите. Проведениса 31 психологически, 10 юридически и 6 социални консултации.

През 2017 г. организацията разработи програма за работа с подрастващи, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие.  В рамките на настоящия проект предстои приложение на програмата в училища от 7-те общини на област Силистра. Стартирана е подготовката на мини наръчник по темата, насочен към деца във възраст от 7 до 10 години.  Същият ще бъде отпечатан преди началото на учебната година и ще бъде разпространен сред ученици и учители в началния курс на обучение.  Наръчника ще бъде достъпен в електронен вариант на интернет страницата на организацията www.ekaravelova.org

За четвърта поредна година Сдружение «Екатерина Каравелова» извършва мониторинг по приложението на Закона за защита от домашно насилие на територията на региона. Към момента е събрана информация за прилагане на нормативната уредба, за периода 1.01.2017 – 31.12.2017 г. Същата се обработва и анализира  като предстои изготвянето на мониторингов доклад. Той от своя страна ще бъде дискутиран в рамките на създадения през 2014 г. Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в Силистра. След обсъждането и приемането, доклада ще бъде предоставен на заинтересованите институции работещи по проблема. Докладът ще бъде достъпен за граждани и заинтересовани страни в интернет страницата на организацията www.ekaravelova.org.

В края на проекта се предвижда информационна кампания в регионалните медии по темата за борбата с домашното насилие и „Ден на отворените врати”, когато Център за консултиране и превенция на домашно насилиеще бъде отворен за граждани и заинтересовани страни.

Стартира нов социален проект на ЖС „Екатерина Каравелова“ в област Силистра, финансиран от Държавния бюджет, чрез Министерството на правосъдието на Република България, в изпълнение на закона за защита от домашно насилие.

Проектът„Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра“(16.05.–16.11.2018 г.) в общините от регион Силистра е най-новото предизвикателство в социалната сфера пред Женско сдружение „Екатерина Каравелова“. Екипът на Сдружението е единствен по рода си в неправителствения сектор в Крайдунавска Добруджа, ангажиран по темата.
В рамките на проекта ще бъде анализиран и 
проблемът през 2017 г. в регион Силистра чрез мониторинг на прилагането на Закона за защита от домашно насилие. Данните ще покажат промяната на нагласите и нетърпимостта към домашното насилие. Изготвеният мониторингов доклад ще бъде дискутиран в рамките на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие, учреден през 2014 г., в който участва и Областна администрация Силистра. Материалът ще бъде предоставен на всички заинтересовани институции, работещи по проблема, но ще го има в електронен вид и на сайта на ЖС „Екатерина Каравелова“ – www.ekaravelova.org .

Както всеки проект, и този има дейности за подкрепа на пострадали от домашно насилие – при заявка от страна на лице, обект на домашно насилие– самозаявило се или насочено от Дирекция „Социално подпомагане“, Районно управление на полицията или друга институция, се прави договорка за начина на предоставяне на услугите – мобилно или чрез посещение на място в Центъра.
Предвидена е и работа по специализирана програма с извършители, която е дългосрочна.

Предстои прилагане на Програма за ранна превенция, разработена от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“през 2017 г., която е внедрена в 3 училища на област Силистра. През 2018 г. предстои програмата да „влезе“ в още училища от 7-те общини на областта. В рамките на проекта ще бъдат проведени 24 интерактивни урока с 360 деца. Програмата включва различни методи за работа в училищата, съобразена е с особеностите на възрастта и пола – лекционна част, казуси, ролеви игри, интерактивни уроци и тренинги.
Отново до края на м. октомври т.г. ще бъде изработен, отпечатан и разпространен във вид на книжка мини наръчник за ученици
(деца от 7 до 10 години), в който по подходящ начин ще бъдат представени видовете насилие и възможността за подкрепа.

Един от застъпените подходи в проекта е неговото оповестяване пред широката общественост и заинтересованите среди. Публичността е част от мерките за преодоляване и превенция на насилието. Това този път ще стане с издаването на информационна брошюра и рекламни календари, които ще бъдат разпространени сред училища в регион Силистра, социални институции и кметства в региона. В края на проекта е замислено провеждане и на „Ден на отворените врати, когато Центърът за консултиране и превенция на домашно ще бъде отворен за граждани и заинтересовани страни.

ЦКПДНВ настъпващата есен ще продължи активността на Женско сдружение„Екаретина Каравелова“ Силистра потемата за домашното насилие, едно направление, в което се работи през последните години. Защото като проявление точесто остава скрито, а заслужава внимание и наблюдение, тъй като е свързано с посегателство върху честта, достойнството и телесната неприкосновеност както на жени, така на мъже и на деца.

На 27 септември с домакинството на Областна администрация Силистра е предвиден семинар с учители и педагогически съветници за представяне на програмата по проект в Център за консултиране и превенция на домашното насилие Силистра. През месеците октомври и ноември е времето за провеждане на т.нар. 10 урока по училища за приложение на дейностите по проектаИзпълнение на държавната политика  по проблема „домашно насилие”чрез Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра”. От 26 ноември до 10 декември за пореден път ще бъде реализирана програмата  „16 дневна кампания „Заедно по–добри“ в Силистра“, включваща също  Ден на отворените врати в офиса ЖС „Е. Каравелова“ на ул. Вапцаров, както и заключителна изява в салона на ДКТ Силистра.

За домашното насилие се знае, че обикновено възниква в семейството и се среща по-често като насилие от страна на мъжа върху жената, но може да се „разшири” и върху детето в семейството, върху възрастните родители или върху други членове на разширеното семейство. Възможно е насилниците да са и жени. Насилието може да остане дълго време неизвестно за околните, поради заплаха от ново насилие, чувство на вина, срам и усещане за безизходица от страна на жертвата.

Веднъж след като насилието стане част от живота на семейството, то може да се разпространи през поколенията и да повлияе върху взаимоотношенията на децата, когато те станат възрастни, а после и върху живота на техните деца. Така един акт или продължаващо поведение на насилие повлиява не само живота на жертвата, но постепенно започва да атакува ценностите на социалната система.

Децата често стават жертва на насилие, поради своята незрялост и неопитност. Безспорно е, че родителите носят първостепенна отговорност за тяхното отглеждане и развитие. От основно значение са семейните ценности и модели на поведение, сред които децата израстват. Изключително важна обаче е и ролята на училището, където детето прекарва голяма част от времето си. Често учителите са първите, които могат да забележат симптомите на преживяното насилие.

В подкрепа на държавната политика за превенция на насилието, ЖС „Екатерина Каравелова” разработи програма за работа с подрастващи, в рамките на Проект, финансиран от Държавния бюджет, чрез Министерството на правосъдието, по Договор за безвъзмездно финансиране № 93-00-532/ 23.12.2016 г.

Програмата предоставя инструментариум и има за цел дa подпомогне работата на педагозите, като дава информация за същността, динамиката и последствията от домашното насилие. В нея  домашното насилие се разглежда в най-общ план, като фокусът попада върху домашното насилие над деца и подрастващи, ефекта от него върху развитието им и възможности за превенция.

 

 

12.04.2017Увеличават се възрастните хора, претърпели насилие вкъщи

През 2017 г.  се наблюдава повишаване на броя на възрастните хора, потърсили помощ, след като са били обект на домашно насилие, показват данните на СНЦ „Екатерина Каравелова“, реализиращо проект «Изпълнение на държавната политика  по проблема «домашно насилие» чрез Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра”, финансиран със средства от Държавния бюджет, чрез Министерството на правосъдието на Република България по Договор № 93-00-532/23.12.2017 г.  Към 31 май 2017 регистрираните случаи на пострадали са 26, а броят на включените със съдебна заповед в Специализирани програми за извършители е 9 лица. За отбелязване е, че един на четири случая с домашно насилие е към родителите, извършен от пълнолетните им деца, които живеят с тях. Най-голям обаче остава делът на насилието между партньори – най-често това са семейства с патриархална система. Кои са реализираните дейности през последните месеци: изготвен е мониторингов доклад за 2016 г., представен на заседание на Експертен регионален съвет за пострадали от домашно насилие, проведено на 12 април т.г. с присъствието на представител на   Асоциация „Анимус“, проявяваща интерес към дейността на институциите и организациите, работещи по Закона за защита от домашно насилие. Междувременно е разработена програма за работа с подрастващи, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие. 

Какви са предстоящите събития: провеждане на обучение на директори на училища, учители и педагогически съветници за приложение на разработената програма. Отделно тя ще бъде тествана в 10 срещи с ученици от различни училища, което трябва да се случи до 23.12.2017 г.

Йордан Георгиев